HOTĂRÂREA NR. 182/2023 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu având suprafața utilă de mp. 35,92, aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Sportivilor nr. 6/A, înscrisă în CF nr. 50117-C8-U2

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  191/20.09.2023;

– Raportul de specialitate nr.  34955/20.09.2023;

– Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui spațiu  având suprafața utilă de  mp. 35,92, aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Sportivilor nr. 6/A, înscrisă în CF nr. 50117-C8-U2;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 195/2023;

– Solicitarea II Ilisan Paula nr. 2/06.09.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 32988/06.09.2023;

– CF nr. 50117-C8-U2 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Adresa Biroului de contabilitate nr. 34976/20.09.2023, din care rezultă valoarea de inventar a imobilului care face obiectul prezentului proiect, respectiv  89.881 lei.

– Adeverința nr. 34955/2023;

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică art. 332 – 334 – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1 :  Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu cu suprafața utilă de 35,92 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, în următoarele condiții:

  1.                 imobilul construcție în suprafață de 35,92 mp., este înscris în domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 50117-C8-U2 Toplița, este situat la adresa str. Sportivilor nr.6/A, conform planului de situație anexat;
  2.   valoarea de inventar a imobilului – construcție este de 89.881 lei;
  3. destinația bunului care face obiectul închirierii: activități de alimentație publică;
  4. durata închirierii : 5 ani;
  5. prețul minim al închirierii : 10 lei/mp/lună.

          Art.2:  Se aprobă Documentația de atribuire nr. 34951/20.09.2023 privind scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a unui spațiu având suprafața utilă de 35,92 mp, aparținând domeniului public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Sportivilor nr. 6/A, înscris în CF nr. 50117-C8-U2 Toplița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.          

Topliţa la, 28.09.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,           CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  COMAN IONEL       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 182
Sari la conținut