HOTĂRÂREA NR. 182/2023 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu având suprafața utilă de mp. 35,92, aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Sportivilor nr. 6/A, înscrisă în CF nr. 50117-C8-U2

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  191/20.09.2023;

– Raportul de specialitate nr.  34955/20.09.2023;

– Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unui spațiu  având suprafața utilă de  mp. 35,92, aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Sportivilor nr. 6/A, înscrisă în CF nr. 50117-C8-U2;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 195/2023;

– Solicitarea II Ilisan Paula nr. 2/06.09.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 32988/06.09.2023;

– CF nr. 50117-C8-U2 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Adresa Biroului de contabilitate nr. 34976/20.09.2023, din care rezultă valoarea de inventar a imobilului care face obiectul prezentului proiect, respectiv  89.881 lei.

– Adeverința nr. 34955/2023;

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică art. 332 – 334 – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1 :  Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu cu suprafața utilă de 35,92 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, în următoarele condiții:

  1.                 imobilul construcție în suprafață de 35,92 mp., este înscris în domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 50117-C8-U2 Toplița, este situat la adresa str. Sportivilor nr.6/A, conform planului de situație anexat;
  2.   valoarea de inventar a imobilului – construcție este de 89.881 lei;
  3. destinația bunului care face obiectul închirierii: activități de alimentație publică;
  4. durata închirierii : 5 ani;
  5. prețul minim al închirierii : 10 lei/mp/lună.

          Art.2:  Se aprobă Documentația de atribuire nr. 34951/20.09.2023 privind scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a unui spațiu având suprafața utilă de 35,92 mp, aparținând domeniului public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Sportivilor nr. 6/A, înscris în CF nr. 50117-C8-U2 Toplița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.          

Topliţa la, 28.09.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,           CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  COMAN IONEL       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 182

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut