HOTĂRÂREA NR. 180/2022 Privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 615 mp., rezultată din măsurători, reprezentând teren în intravilan și o construcție – clădire administrativă și socială, situată pe str. Nicolae Bălcescu nr. 55-57, conform planului de situație întocmit de expert autorizat Cotfas Victor

Consiliul Local al Municipiului Toplita în ședința ordinară din data de  27.10.2022.

 

Având în vedere:

               – Referatul de aprobare nr.  185/12.10.2022;

– Raportul de specialitate nr. 34842/17.10.2022;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 615 mp., rezultată din măsurători, reprezentând teren în intravilan și o construcție – clădire administrativă,  situată pe str. Nicolae Bălcescu nr. 55-57, conform planului de situație întocmit de expert autorizat Cotfas Victor;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  194/2022;

– Planul de amplasament și delimitare anexat privind imobilul în suprafață de 615 mp. – teren în intravilan, construcție – clădire administrativă cu suprafața construită la sol de 175 mp. și suprafața construită desfășurată de 330 mp.,  situat la adresa str. Nicolae Bălescu nr. 55-57, întocmit de expert autorizat Cotfas Victor;

– Proces verbal de inventariere nr. 87/2022 (nr. înregistrare Primăria municipiului Toplița 34184/11.10.2022);

– HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – pozițiile nr. 62 și 63  (pagina 320);

– CF nr. 53631 Toplița – teren intravilan în suprafață măsurată de 2219 mp. și două construcții înscrise în domeniul public al municipiului Toplița;

– Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29, art. 41 alin .52;

– Ordin ANCPI  nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificată – art. 12 , art. 30 și art. 156 alin. 4 din anexă;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, art. 888 și art. 554;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 ;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 615 mp.,  rezultată din măsurători, reprezentând teren intravilan și o construcție – C1 – construcție administrativă și socială, cu suprafața construită la sol de 175 mp. și suprafața desfășurată de 330 mp., situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 55-57, cu elementele de identificare, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de expert autorizat Cotfas Victor, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

(2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea intabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplita – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  a imobilului conform alin. (1), precum și pentru luarea măsurilor referitoare la actualizarea inventarului domeniului public al localității.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat;
  • direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

               Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita, celor menţionaţi la art. 2 , OCPI Harghita prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 Topliţa la, 27.10.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                       SECRETAR  GENRAL UAT– CIOBANU MIHAI

Sari la conținut