HOTĂRÂREA NR. 180/2021 privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședinața ordinară din data de 25 noiembrie 2021,

Având în vedere:

            1.Referatul de aprobare nr. 190/15.11.2021;

            2.Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 34836/2021 a solicitanței OMETIȚĂ Ramona Nicoleta (moștenitoare după Ometiță Vasile și Ometiță Liliana Viorica), trecută în tabelul anexă la prezenta prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferente locuinței reprezentând apartament.

  1. Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 181/2021;
  3. În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare se propune trecerea în proprietatea persoanelor fizice – proprietari ai imobilului (decedați), prevăzute în tabelul anexă a cotei de teren aferent apartamentului deținut în baza unui contract de vânzare cumpărare;

            6.Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

            7.HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

8.Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

9.Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

            Art.1: Se propune spre atribuire în proprietate a terenului în baza art.36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare, teren aferent apartamentului, de la poziția nr. 3620 din tabelul anexă, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

            Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.3: Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și persoanelor cuprinse în tabelul anexă , prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița la, 25.11.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIER-, POP DANIELA LENUȚA               SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut