HOTǍRÂREA NR. 18/2022 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2022

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa  ordinară  din data de 27 ianuarie 2022;

   Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 13/13.01.2022.

– Raportul de specialitate nr. 1867/18.01.2022 al Serviciului Agricol , Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a  municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2022 ;

– Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 18/2022;

– Contractul de administrare nr. 15/2013 încheiat între municipiul Topliţa şi Direcţia Silvică Harghita;

–  Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017 încheiat între Direcția Silvocă Harghita  și municipiul Toplița;

–  Contractul de administrare nr. 311/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița;

– Amenajamentele silvice şi Studiul Silvopastral al Pășunilor și Pășunilor cu Arbori, întocmite pentru suprafeţele de pădure şi păşune împădurită proprietate a municipiului Topliţa;

–  Aviz CTAS nr. 215 din 23.10.2013 pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Toplița, Unitatea de Producție I Toplița Pădure, județul Harghita;

– Aviz CTAS nr. 216 din 23.10.2013 pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate aparținând  Municipiului Toplița, Unitatea de Producție II Toplița Pășune, județul Harghita;

–  AVIZ CTAS nr. 108 din 29.04.2015 pentru amenajamentul silvic al fondului forestier propreietate publică aparținând Municipiului Toplița, Unitatea de Producție VI Gudea-Zebrac, județul Mureș;

– Adresa nr.13101/30.12.2021, înaintată de Ocolul Silvic Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 50666/30.12.2021, adresă prin care se comunică posibilitatea anuală, conform amenajamentelor silvice, pentru suprafața de fond forestier aflată sub contractele de administrare, încheiate cu Direcția Silvică Harghita.

Ținând cont de :

-Legea nr. 197/2018- Legea muntelui;

– Legea nr. 46/2008- Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 59;

– Ordinul nr. 264/1999 al MAAP pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional;

– OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată;

– HG nr. 715/2017  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, modificată – art. 6, art. 11;

– HCL a municipiului Toplita nr 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase  din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, proprietate a municipiului Toplița – administrată de Consiliul local, modificată prin HCL nr. 94/2019 – art. 2, art. 9 ;

– OUG nr. 57/2019- Codul administrativ, modificată – art. 286 și art. 287 lit. b;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr. 154/2012 privind aprobarea Statutului U.A.T.  Topliţa

–   Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 republicată și modificată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

–   Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică;

               În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 1 şi 2, lit. c și d, alin.6, lit. a și lit.b, alin. 7  lit.r,  art. 139 alin. 3 lit. g coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1: Se aprobă repartizarea  pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a  municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2022 – conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor, Direcția buget finante din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului  municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplița prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul primăriei municipiului Toplița şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa .

Topliţa, la 27.01.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                           Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER – TUDOR IONELA                                                     CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut