HOTĂRÂREA NR. 178/2022 Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 35120/18.10.2022 prin licitație deschisă, într-o singură etapă a contractului de servicii pentru realizarea „Strategiei de Transformare Digitală” aferentă proiectului finanțat prin POCA „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” cod SIPOCA/MySMIS 1227/154959

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 27.10.2022;

 

Având în vedere:

  • Referat de aprobare nr. 191/17.10.2022.
  • Raportul de specialitate nr. 35125/18.10.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire 35120/18.10.2022 prin licitație deschisă, într-o singură etapă a contractului de servicii pentru realizarea  „Strategiei de Transformare Digitală” aferentă proiectului finanțat prin POCA „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” cod SIPOCA/MySMIS 1227/154959;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 192/ 2022 ;
  • Contractul de finanțare POCA nr.701/04.05.2022 pentru finanțarea proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul Toplița”, cod SIPOCA/MySMIS 1227/154959;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 1, art. 17 alin. 1, art. 68 alin. 1 lit. a, art. 69 alin. 1, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 2;

– Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. III secțiunea a 5-a paragraful 1 din Anexă;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1 : Se aprobă Documentația de atribuire nr. 35120/18.10.2022 prin licitație deschisă, într-o singură etapă a contractului de servicii pentru realizarea „Strategiei de Transformare Digitală” aferentă proiectului finanțat prin POCA „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” cod SIPOCA/MySMIS 1227/154959, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității prin : Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la,  27.10.2022.

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 178

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut