HOTĂRÂREA NR. 177/2023 Privind aprobarea ocupării temporare/definitive a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița, reprezentând suprafețe aferente, respectiv adiacente str. Libertății, 1 Decembrie 1918 și Pădureni, pentru realizarea investiției: ”Amenajare pistă de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita” Proiect nr. C10-I4-209

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2023;

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 183/01.09.2023;

– Raportului de specialitate nr. 32465/04.09.2023;

– Proiectul de hotărâre privind ocuparea temporară/definitivă a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița, reprezentând suprafețe aferente, respectiv adiacente str. Libertății, 1 Decembrie 1918 și Pădureni, pentru realizarea investiției: ”Amenajare pistă de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita” Proiect nr. C10-I4-209;

– Raportul de avizare al comisiilor dec specialitate din cadrul Consiliului local nr.  189/2023;

– Certificatul de Urbanism nr. 98/16.06.2023 emis în scopul ”Amenajare pistă de biciclete în municipiul Toplița, județul Harghita”;

-Extrasele de carte funciară: CF 59873, CF 59603 Toplița, CF 56727 Toplița, CF 59595 Toplița, CF 56726 Toplița,  CF 59596 Toplița, CF 59818, CF 57141 Toplița, CF 59618 Toplița, CF 56838 Toplița, CF 56915 Toplița, CF 56907 Toplița, CF 56894 Toplița, CF 59598 Toplița;

Memoriul tehnic general nr.ad.22644/2023 elaborat de Constan Construct S.R.L. cu privire la proiectul Amenajare pista de biciclete în Municipiul Topliţa, județul Harghita” – piese scrise și desenate;

În temeiul prevederilor:

-art.7 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și modificată;

-art.1, art.2 alin.(21) lit.d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-art.20 alin.(1) lit.d) din Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de plaivare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor din cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „b” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUGnr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă ocuparea definitivă a suprafeței totale de 19553 mp teren  (din totalul de 43236 mp) aparținând Domeniul Public al Municipiului Toplița situat în municipiul Toplița, reprezentând suprafețe aferente, respectiv adiacente str. Libertății, 1 Decembrie 1918, Pădureni, pentru realizarea investiției: ”Amenajare pistă de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita”.

(2) Se aprobă ocuparea temporară a suprafeței de 200 mp teren aparținând Domeniul Public al Municipiului Toplița, necesară executării lucrărilor de construcții montaj în vederea realizării investiției: ”Amenajare pistă de biciclete în municipiul Toplița, județul Harghita”.

Art.2: Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Toplița; Instituției Prefectului județului Harghita; Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, Spațiu locativ, Administrarea Domeniului Public și Privat a Localității; Biroului Dezvoltare Investiții Achiziții Publice, Programe Proiecte.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii se însărcinează dl Stoica Ilie – Consilier Superior cu atribuții în Administrarea Domeniului Public și Privat al Localității din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Topliţa la,  28.09.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL       SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut