HOTĂRÂREA NR. 175 / 2021 privind aprobarea casării mijloacelor fixe și scoaterii din uz a obiectelor de inventar pe anul 2020, ce constituie patrimoniul public şi privat al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 9 noiembrie 2021;

Având în vedere:

                – Referatul de aprobare nr. 180/03.11.2021;

– Raportul de specialitate al Direcţiei buget-finanţe, înregistrat sub nr. 39442/03.11.2021,

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea casării mijloacelor fixe și scoaterii din uz a obiectelor de inventar pe anul 2020, ce constituie patrimoniul public şi privat al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 176/2021;

            – Dispoziţia primarului nr. 672/12.12.2020 privind componenţa nominală a comisiilor de inventariere anuală (2020) a (activelor) bunurilor mobile, imobile, mijloace fixe, obiecte de inventar şi a (activelor) datoriilor şi a capitalurilor proprii, alte bunuri care alcătuiesc domeniul public şi privat al municipiului Topliţa şi al unităţilor aparţinătoare Consiliului Local;

            – Hotărârea Consiliului local nr. 63/2021 privind aprobarea rezultatelor inventarierilor bunurilor  (mijloace fixe şi obiecte de inventar) pe anul 2020, ce constituie patrimoniul public şi privat al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local;

            – Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, modificată;

            – Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată şi modificată – art. 1 alin. (2) şi art. 7 ;

-Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

– Ordinul nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată;

            – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi modificată ;

            – Legea nr. 199/1997  pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

            – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Topliţa;

           –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. 1 si alin.2 lit.”c”, art. 155  alin. 1 lit. “c” , alin. 5 lit. d coroborat cu art. 289 , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) şi art. 196 alin. (1) lit. “a” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 Codul Administrativ

                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Se aprobă casarea mijloacelor fixe pentru anul 2020 în valoare de 326.075,27 lei , conform anexei nr.1, după cum urmează :

                        – casarea mijloacelor fixe Primărie în valoare de           59.274,37 lei.

                        – casarea mijloacelor fixe la Învăţământ în valoare de  133.021,46 lei.

                        – casare mijloace fixe Spital municipal în valoare de    33.161,74  lei.

– casarea mijloacelor fixe Biblioteca in valoare de              379,36 lei.

            Art.2: Se aprobă scoaterea din uz a obiectelor de inventar pe anul 2020 în valoare de 392.582,16 lei, conform anexei nr. 2, după cum urmează :

                        – casare obiecte de inventar Primărie în valoare de                     243.640,01 lei.

                        – casarea obiectelor de inventar la Învăţământ în valoare de         40.048,39 lei

                        – casarea obiectelor de inventar Spitalul municipal în valoare de  76.219,66 lei.

                        -casarea obiectelor de inventar Biblioteca in valoare de                  4.195,55 lei.

            Art.3: Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin : Direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei şi conducerea instituţiilor subordonate.

            Art.5: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Direcţiei buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, prin grija căreia se va comunica prezenta instituţiilor subordonate Consiliului Local şi se publică pe pagina web a municipiului Topliţa.

                                                                    Topliţa la, 09.11.2021.

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează pentru legalitate,

       CONSILIER- POP DANIELA LENUȚA               Secretar General  CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut