HOTĂRÂREA NR. 174/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 100,00 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 9 noiembrie 2021,

Ținând cont de :

– Referatul de aprobare nr. 181/05.11.2021;

– Raportul de specialitate nr. 40326/05.11.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al primarului;

– Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 100,00 mii lei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul COnsiliului local nr. 175/2021;

– HCL nr. 61/2021privind aprobarea Bugetului General al UAT Municipiul Toplita pe anul 2021, cu rectificările ulterioare;

Având în vedere prevederile:   

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificată sis actualizata  – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”,  alin. 2 art. 26, art. 39 alin. 6, art. 45, art. 46 , art. 49 alin. (7);

–  Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata;

–  Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea nr. 15/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificări și completări ulterioare;

– Legea nr. 16/2021 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, cu modificări și completări ulterioare;

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4

H O T Ă R Ă Ş T E :   

            Art.1: Se aprobă  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 100,00 mii lei , atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, viramente interne, lista investiții- astfel:

              Anexa nr. 1 –  pentru Bugetul Local  = influență 0,00 mii lei – viramente interne.  

             Anexa nr. 2 –  pentru Bugetul Instituțiilor Publice Finanțate din Venituri Proprii și Subvenții  = majorare cu 100,00 miilei , astfel: 

  1. a) Veniturile se majorează cu 100,00 mii lei;
  2. b) Cheltuielile se majorează cu 100,00 mii lei .

            Art.2:  Anexa 1 si Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta.

            Art.3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

            Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita , Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la:  09.11.2021.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA                    SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI  IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut