HOTĂRÂREA NR. 171 / 2021 privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza criteriilor stabilite prin punctaj

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021.

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 174/21.10.2021;

 – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34185/21.10.2021;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 172/2021;

–  Procesul verbal al comisiei  de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

 – Hotărârea Consiliului Local  nr. 56/2021,  privind aprobarea  ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Topliţaˮ.

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată –  art. 15 alin. (1) și (21);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 : Se aprobă lista de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Toplița prin responsabilul  fondului locativ.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, responsabilului fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

                                                                    Topliţa la,  28.10.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN               SECRETAR GENERAL UAT– CIOBANU MIHAI

 

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut