HOTĂRÂREA NR. 171 / 2021 privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza criteriilor stabilite prin punctaj

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021.

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 174/21.10.2021;

 – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34185/21.10.2021;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 172/2021;

–  Procesul verbal al comisiei  de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

 – Hotărârea Consiliului Local  nr. 56/2021,  privind aprobarea  ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Topliţaˮ.

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată –  art. 15 alin. (1) și (21);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 : Se aprobă lista de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Toplița prin responsabilul  fondului locativ.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, responsabilului fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

                                                                    Topliţa la,  28.10.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN               SECRETAR GENERAL UAT– CIOBANU MIHAI

 

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut