HOTĂRÂREA NR. 170 / 2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei totale de 59376 mp., rezultată din măsuratori, a străzilor, trotuarelor cuprinse în anexa la prezenta, conform planurilor de situație întocmite de expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila

Consiliul Local al Municipiului Toplita în ședința ordinară din data de  28.10.2021.

Având în vedere:

            – Referatul de aprobare nr.  171/20.10.2021;

            – Raportul de specialitate nr. 34103/21.10.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei totale de 59376 mp.,  rezultată din măsuratori, a străzilor, trotuarelor cuprinse în anexa la prezenta, conform planurilor de situație întocmite de  expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila ;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 171/2021;

            – Procese – verbale anexate  aferente străzilor Speranței, Cerbului, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare, Borsecului, 1 Decembrie 1918, Izvoarelor din Municipiul Toplita privind recepţia măsurătorilor în teren  și executarea planului de situație pentru alee pietonală și de acces auto, respectiv trotuare și spații verzi,  întocmite de expert autorizat ing. Veress Csaba Attila;

            – OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            – Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29;

            – Ordin ANCPI  nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificată – art. 12 , art. 30 și art. 156 alin. 4 din anexă;

            – Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, și art. 888;

            – HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – pozițiile nr. 60, 11, 6, 56, 61, 7, 19 și 28,  referitoare la domeniul public al localităţii Topliţa;

             – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 și poziția nr. 1 din anexa nr. 4;

             – Hotărârea Consiliului local nr. 190/2017 privind actualizarea domeniului public al Municipiului Toplița;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1:  (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciara a municipiului Topliţa a suprafeţei totale de 59.376 mp., suprafață rezultată din măsurători, reprezentând alee pietonală și de acces auto, respectiv trotuare și spații verzi aferente străzilor Speranței, Cerbului, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare, Borsecului, 1 Decembrie 1918, Izvoarelor din Municipiul Toplita,  cu elementele de identificare descrise în anexa, care face parte integrantă din prezenta,conform proceselor verbale și a planurilor de situație întocmite de expert autorizat ing. Veress Csaba Attila,  anexate la prezenta.

          (2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplita – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  a suprafeţei totale de 59.376 mp.

            Art.2:  Cu data adoptării prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului local nr. 75/2021 privind trecerea imobilului – teren în suprafață de 2700 mp., înscris în CF nr. 55443 Toplița, nr. topografic 22/2 și 19/3/2, situat în municipiul Toplița, imobil ce face legătura dintre străzile Izvoarelor și Băii,  din proprietatea Statului Român – administrarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Orașului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița.

            Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat;
  • direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

            Art.4: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, celor menţionaţi la art.3 , OCPI Harghita prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

                                                            Topliţa la, 28.10.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA  GHEORGHE ALIN             SECRETAR  GENRAL UAT– CIOBANU MIHAI

Sari la conținut