HOTĂRÂREA NR. 17/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 întocmit de către Ocolul Silvic Toplița în baza Contractului de Administrare nr. 15/04.02.2013

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 2022,

 

Având în vedere următoarele :

Referatul de aprobare nr.  12/13.01.2022;

Raportul de specialitate nr. 1865/18.01.2022 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria pădurilor și Pășunilor;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 întocmit de către Ocolul Silvic Toplița în baza Contractului de Administrare nr. 15/04.02.2013 ;

Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 17 / 2022;

Contractul de Administrare nr. 15/04.02.2013  încheiat între Direcția Silvică  Harghita şi Municipiul Topliţa.

Amenajamentul silvic întocmit pentru suprafaţa de fond forestier, proprietate publică a municipiului Toplița, UP I Toplița – Pădure.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 întocmit de Ocolul Silvic Toplița pentru suprafața din Contractul de Administrare nr. 15/04.02.2013 (2645,325 ha),  înregistrat la Ocolul Silvic sub nr. 12913/22.12.2021 și la Primăria municipiului Toplița sub nr. 50060/23.12.2021;

AVIZ  CTAS nr. 215 din 23.10.2013 pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Toplița, Unitatea de Producție I Toplița Pădure, județul Harghita;

 

Ținând cont de :

Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 14 alin. 2 ;

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 286  alin. 1 și 4 și art. 287 lit. b;

Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr. 154/2012- privind aprobarea Statutului U.A.T.  Topliţa;

Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997;

Legea nr. 24/200 republicată și modificată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.1 şi 2, lit.c si d, alin.6, lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art. 139 alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art. 198, art. 199 si art.197 alin.1, alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată,

 

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022  întocmit de către Ocolul Silvic Toplița în baza Contractului de Administrare nr. 15/04.02.2013 pentru suprafața de 2615,325 ha, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița,  Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplița prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa

 

Topliţa la 27.01.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                    Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER – TUDOR IONELA                                            CIOBANU MIHAI IULIAN

 

Sari la conținut