HOTĂRÂREA NR. 169 / 2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director al unitățile de învățământ din municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021;

– Referatul de aprobare nr. 178/26.10.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34807/26.10.2021;

– Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director al  unitățile de învățământ din municipiul Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 170/2021;

– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 34420/25.10.2021.,  prin care se solicită desemnarea reprezentantului Consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu și , de asemenea a fost comunicată lista persoanelor care au promovat proba scrisă din cadrul concursului și doresc să participe la proba de interviu;

Ținând cont de:

– Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale, modificată – art. 257;

– Ordin nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificată – art. 5 – pct. II: Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor şcolare – lit. c: Comisia de evaluare a probei de interviu –  pct. 2 lit. c din anexă;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                 În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin.(7) lit. a,  art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5 lit.ee, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 : Se aprobă desemnarea următorilor consilieri locali în cadrul comisiilor de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor  pentru ocuparea funcţiilor de director al  unităților de învățământ din municipiul Toplița:

  • Liceul Teoretic ”O.C. Tăslăuanu – Buzilă Victor Sebastian – consilier local;
  • Școala Gimnazială ”Andrei Șaguna” – Hirișcău Horațiu Sever Nicu – consilier local;
  • Școala Gimnazială ”Miron Cristea” Toplița – Coman Ionel – consilier local;
  • Școala Gimnazială ”Sfântu Ilie” Toplița – Man Călin Constantin – consilier local;
  • Liceul Teoretic ”Kemény János” Toplița – Bodor Attila Béla – consilier local;
  • Grădinița Voinicel Toplița – Calinovici Mihai Achim – consilier local.

 

Art.2 : Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani. Inspectoratului Școlar județean Harghita  prin grija Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.

 

                                                                Topliţa la,  28.10.2021

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut