HOTĂRÂREA NR. 168 / 2022 Privind desemnarea consilierilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2022-2023

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 29.09.2022 ,

 

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 171/20.09.2022;

– Raportul de specialitate  nr.  32250/26.09.2022;

– Proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al Instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2022-2023;

– Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Topliţa nr.  182/2022;

– Adresa Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” nr. 1695

/19.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 31518/20.09.2022;

– Adresa Liceului Teoretic „O.C. Tăslăuanu” Topliţa nr. 2058/31.08.2028, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 29365/02.09.2022;

– Adresa Liceului Teoretic „Kemény János” Topliţa nr. 1080/07.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 30562/12.09.2022;

– Adresa Şcolii Gimnaziale „Miron Cristea” Topliţa nr. 1033/07.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 31162/15.09.2022;

– Adresa Şcolii Gimnaziale „Andrei Şaguna” Topliţa nr. 1031/20.09.2022,  înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 31622/20.09.2022;

– Adresa Şcolii Gimnaziale „Sfântu Ilie” Topliţa nr. 1396/05.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 29736/06.09.2022;

– Adresa Grădiniţei „Voinicel” Topliţa nr. 927/09.09.2022, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 30388/09.09.2022;

– Adresa Clubului Sportiv Şcolar  Topliţa nr. 227/2022, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr.       27654/16.08.2022;

Ţinând cont de:

– Legea nr. 1/2011 Lega Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, – art. 96 ;

– OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,– art. 11 alin. 4 lit. „e”;

– Ordin nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar – art. 5 alin. 1 şi 2 lit. a, art. 7  alin. 1 lit. b din anexă;

– Ordin nr. 4183/2022  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – Titlul III, Cap. II din anexă;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. a si lit d, alin. 3 lit. c, alin. 7 lit a , art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit ee) , art. 196 alin. 1 lit. a , art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Topliţa în Consiliile de Administraţie al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2022-2023,  după cum urmează:

 1. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – MAN Călin Constantin ;
 2. Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” – BUZILĂ Victor Sebastian; MARE Laura Gabriela; TUDOR Ionela;
 3. Liceul Teoretic „Kemeny Janos” – BODOR Attila Béla; SZABO Coloman Emeric;
 4. Şcoala Gimnazială „Miron Cristea” – DOBREAN Olga Ana; BORȘ Andra Ramona;
 5. Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” – HIRIȘCĂU Horațiu Sever Nicu; MACARIE Olimpiu Marius;
 6. Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” –– CALINOVICI Mihai Achim; NEGREA Gheorghe Alin;
 7. Grădiniţa „Voinicel” – KONDRATOVICI Ionel;
 8. Clubul Sportiv Şcolar – COMAN Ionel.

 

Art.2: Se aprobă desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Topliţa în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al Instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2022-2023,  după cum urmează:

 1. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – MAN Călin Constantin;
 2. Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” – BUZILĂ Victor Sebastian;
 3. Liceul Teoretic „Kemeny Janos” – BODOR Attila Béla;
 4. Şcoala Gimnazială „Miron Cristea” – BORȘ Andra Ramona ;
 5. Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” – MACARIE Olimpiu Marius;
 6. Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” – CALINOVICI Mihai Achim;
 7. Grădiniţa „Voinicel” – KONDRATOVICI Ionel;
 8. Clubul Sportiv Şcolar – COMAN Ionel.

 

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin : serviciul de învățământ, cultură, casa de cultură, cinematograf Călimani, precum și consilierii locali nominalizaţi la art.1 și art. 2.

Art.3:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art.1 și art. 2, instituţiilor de învăţământ şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

Topliţa la 29.09.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                     SECRETAR –  CIOBANU MIHAI

Sari la conținut