HOTĂRÂREA NR. 167 / 2023 Privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 18411/14.12.2018, încheiat cu PFA Tararache Silviu Marin

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  175/21.08.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 30881/21.08.2023;

– Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 18411/14.12.2018, încheiat cu PFA Tararache Silviu Marin;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 179/2023;

– Contractul de concesiune nr. 18411/2018 – cap. VII art. 9 alin. 1 lit. g;

– Cererea nr. 30003/08.08.2023 a domnului Tararache Silviu Marin;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 16 august 2023, din care rezultă faptul că, nu există datorii către bugetul local, reprezentând redevență derivată din contractul de concesiune nr. 18411/2018;

  Ținând cont de:

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – Capitolul III – Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, Secţiunea a 3-a – Concesionarea bunurilor proprietate publică;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și modificată – art. 1321;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 18411/2018, încheiat cu PFA Tararache Silviu Marin, având ca obiect spațiu în suprafață de 7,75 mp., situat în imobilul Centrul wellness din municipiul Toplița.

Art.2: Predarea, respectiv primirea imobilului care face obiectului prezentei, împreună cu obiectele de inventar, se va face prin proces verbal, în termen de maxim 30 zile de la data comunicării Hotărârii, prin grija Biroului investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează municipiul Toplița prin: Biroul investiții.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Biroului investiții, Direcției buget-finanțe, domnului Tararache Silviu Marin, prin grija biroului investiții şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.      

Topliţa la,  29.08.2023.      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut