HOTĂRÂREA NR. 166 / 2021 privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 7,50 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, cu destinația sediu pentru partidul politic Alianța pentru Unirea Românilor – organizația locală Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021;

Având în vedere :

             – Referat de aprobare nr. 168/20.10.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 34050/21.10.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință,  în suprafață de 7,50 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, cu destinația  sediu pentru partidul politic Alianța  pentru Unirea Românilor – organizația locală Toplița;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 167/2021;

            – Solicitarea Alianței pentru Unirea Românilor, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 29554/17.09.2021;

            – Adresa Primăriei municipiului Toplița nr. ad. 29554/27.09.2021 și răspunsul Alianței pentru Unirea Românilor înregistrată sub nr. 33921/20.10.2021;

            – Procesul verbal al comisiei de analiză constituită la nivelul municipiului  Toplița ;

Ținând cont de:

            – Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată și modificată – art. 26 – 27;

            – Legea nr. 114/1996  – legea locuinței, republicată și modificată ;

            – HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

            – HG nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 1777 și următoarele;

            –  art. 108,  art. 286, art. 287  lit.b, art. 297 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

            –  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

            –  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            –  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

          –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Se aprobă atribuirea prin închiriere, fără licitație publică a spațiului cu altă destinație decât locuință în suprafață de 7,50 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 51784 Toplița, cu destinația sediu pentru partidul politic Alianța  pentru Unirea Românilor – organizația locală Toplița, conform planului de situație anexat prezentei.

            Art.2:  (1) Durata închirierii este de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul  de voință al ambelor părți.

                         (2) Se stabilește chiria în sumă de 22,05 lei / lună, calculată conform prevederilor HG nr. 310/2007.

                         (3) Plata cheltuielilor privind utilitățile aferente spațiului închiriat cad în sarcina exclusivă a  locatarului.

 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității,  prin  Biroul spațiul locativ, Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani,  Serviciul impozite- taxe locale, Compartimentul juridic-arhivă din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, solicitantului prin grija Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  28.10.2021.

 

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA  GHEORGHE ALIN            SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                             CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut