HOTĂRÂREA NR. 165/2023 Privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 2493/24.07.2023, preluarea și înscrierea în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 163 mp., situat pe str1 Decembrie 1918 f.n., înscris în CF nr. 59818 Topliţa, nr. cad. 59818 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2023

Având în vedere:

– Referatul  de aprobare nr. 167/03.08.2023;

– Raportul de specialitate nr. 29301/03.08.2023.

– Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 2493/24.07.2023, preluarea și înscrierea în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 163 mp., situat pe str1 Decembrie 1918  f.n., înscris în CF nr. 59818 Topliţa, nr. cad. 59818 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 177/2023;

-Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a domnului Trif Valentin-Vlad, declaraţie autentificată de BIN Dobrean Teodor-Constantin sub  nr. 2493/24.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 29301/03.08.2023;

-Extrasul de Carte Funciară nr. 59818 Toplița;

Tinând cont de prevederile:

– Legii nr. 287/2009 Codul Civil, actualizat – art. 553 alin. 2 teza a II-a, art. 562 alin. 2, art. 889 alin. 1 și alin. 2;

– Ordinului ANCPI nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – art. 205;

– Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată ;

– OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și modificată – art. 8;

– Oug nr. 57/2019 privind CODUL Administrativ, modificată – art. 286 alin.1 și alin. 4, art. 296 alin. 2 și alin. 7, art. 354, anexa nr. 4 – pct. 1;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

In temeiul art. 129 alin 1, alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 2, coroborat cu art. 5 lit. dd), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

Art.1: Se aprobă luarea la cunoștință de către Consiliul Local al Municipiului Toplița a Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate a domnului Trif Valentin-Vlad, declaraţie autentificată de BIN Dobrean Teodor-Constantin sub nr. 2493/24.07.2023, prin care renunță la dreptul de proprietate asupra suprafeței de teren de 163 mp, imobil situat în  Toplița, str. 1 Decembrie 1918 f.n., înscris în CF 59818 Toplița.

Art.2:  (1) Se aprobă preluarea și înscrierea imobilului – teren menționat la art.1 – în proprietatea privată a Municipiului Toplița, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Toplița, având în vedere declarația renunțării la dreptul de proprietate a domnului Trif Valentin-Vlad, declarație autentificată de BIN Dobrean Teodor-Constantin sub  nr. 2493/24.07.2023.

             (2) Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Toplița, acestea urmând a fi efectuate prin grija Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița. 

Art.3: (1) Se declară ca bun de interes public local imobilul teren în suprafață de 163 mp. teren, situat în Toplița str. 1 Decembrie 1918, f.n. preluat și înscris în domeniul privat al Municipiului Toplița.

(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița a imobilului teren în suprafață  de 163 mp. teren, situat pe str. 1 Decembrie 1918, f.n. cu destinația de drum.

Art.4: Terenul în suprafață de 163 mp. înscris în cartea funciară nr. 59818 Toplița nu este grevat de sarcini, așa cum rezultă din declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 2493/24.07.2023 și extrasul de carte funciară 59818 Toplița. 

Art.5: Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra imobilului menționat la art.1 în folosul Municipiului Toplița, precum și documentele privind trecerea respectivului bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.7: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale și Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  29.08.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINIVICI MIHAI ACHIM      SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut