HOTĂRÂREA NR. 164 / 2023 Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 181/2021 referitoare la constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2023.

Având în vedere :

– Referat de aprobare nr. 176/21.08.2023;

– Raportul de specialitate nr. 30977/22.08.2023;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 181/2021 referitoare la constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Toplița;

–  Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  176/2023;

– Adresa Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna Toplița nr. 1127/26.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 28420/26.07.2023;

– Adresa Primăriei Municipiului Toplița nr. 28933/01.08.2023 și răspunsul Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 4168/08.08.2023;

– Expertiza tehnică nr. 31/2023, întocmită de către ing. Constantin Firtea – expert tehnic atestat MLPAT nr. 194, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 30731/17.08.2023;

Ținând cont de:

– Legea nr. 1/2001 legea educației naționale, modificată – art. 112 alin. 62;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 84 alin. 5, art. 361 alin. 2-4;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată și modificată – art. 864;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor din cadrul sedinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 181/2021 referitoare la constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Toplița, prin eliminarea din cadrul anexei acesteia de la nr. crt. 1 a poziției cu următoarele date de identificare:

Construcție cu suprafața de 402 mp., intabulat cu nr. cad. 56932-C2 , împreună cu teren aferent, înscris în Cf nr. 56932 Toplița – Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Andrei Șaguna Toplița, adresa: Toplița, str. 1 Decembrie 1918 nr. 160.

Art.2:  – (1) Se aprobă încetarea uzului/interesului public al imobilului – construcție în suprafață de 402 mp, intabulat cu nr. cadastral 56932-C2 înscris în Cartea Funciară nr. 56932 Toplița, situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 160 reprezentând construcție cu funcțiunea de școală veche, motivat de starea degradată a construcției și a faptului că nu se justifică menținerea destinației acesteia, activitatea specifică educațională fiind sistată de 4 (patru) ani.

(2) Având în vedere cele de mai sus, construcția nu își mai justifică scopul/interesul public, devenind astfel oportună trecerea în domeniul privat, pentru o administrare mai facilă în alte scopuri.

Art.3: – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Toplița în domeniul privat al Municipiului Toplița – administrarea operativă a Consiliului local – a construcției în suprafață de 402 mp, intabulat cu nr. cadastral 56932-C2, înscris în Cartea Funciară nr. 56932 Toplița, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 160.

(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Toplița se va actualiza în condițiile prevăzute de art. 289 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: – (1) Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele necesare trecerii respectivului bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Toplița.

(2) Formalitățile necesare privind efectuarea procedurilor legale conform alin. (1) vor fi efectuate prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii se însărcinează primarul localităţii prin: Serviciul învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani și Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.6: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani, Direcţiei urbanism, Direcţiei execuţie bugetară, Unității de învățământ: Școala Gimnazială Andrei Șaguna din municipiul Toplița prin grija Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin grija responsabilului cu administrarea domeniului public/privat din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la,  29.08.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM     SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                            CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut