HOTĂRÂREA NR. 162/2023 Privind avizarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare deșeurilor, revizuit și a Documentației de atribuire, în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale pe raza județului HARGHITA și de operare a stațiilor de transfer de la CORUND, MIERCUREA CIUC și a centrelor de colectare separată a deșeurilor de la TOPLIȚA, GHEORGHENI, BĂLAN, CORUND, MIERCUREA CIUC, CRISTURU SECUIESC, VLĂHIȚA și SÂNSIMION” în municipiul Toplița, membră a ADI SIMD Harghita

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 29.08.2023 ;

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr.  166/27.07.2023;

Raportul de specialitate nr.  29293/03.08.2023;

Proiectul de hotărâre privind avizarea Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare deșeurilor, revizuit și  a Documentației de atribuire, în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport  a deșeurilor municipale pe raza județului HARGHITA și de operare a stațiilor de transfer de la CORUND, MIERCUREA CIUC și a centrelor de colectare separată a deșeurilor  de la TOPLIȚA, GHEORGHENI, BĂLAN, CORUND, MIERCUREA CIUC, CRISTURU SECUIESC, VLĂHIȚA și SÂNSIMION” în municipiul Toplița, membră a ADI SIMD Harghita;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 174/2023 ;

Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita mr. 107/20.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 27856/21.07.2023;

Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”;

Hotărârea Consiliului Local nr. 164/2012 privind aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”, a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor pentru proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”;

Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD HARGHITA, pentru exercitarea pe seama și în numele UAT Municipiul Toplița a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

Ținând cont de :

– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– OUG nr. 133/2022 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

– Ordinul președintelui ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, modificat;

– Ordin ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

– Ordin ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

– Statutul ADI ”SIMD” HARGHITA;

– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, modificată;

– OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, modificată;

– HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Normele mtodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor dispoziţiunilor art. 129 , alin. (1) şi (2), lit.  ”d”, „e”, alin. (7) lit. ”n”, alin. (9) lit. ”a”, art. 139  alin. (3) coroborat cu art. 5 lit. cc) ,  art. 196 alin. (1)  lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  Se avizează favorabil Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor de colectare, transport și operare a facilităților de transfer/tratare/depozitare deșeurilor – revizuit, conform Anexei nr. 1.

Art.2: Se avizează favorabil Documentația de atribuire a delegării contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport  a deșeurilor municipale pe raza județului Harghita și de operare a stațiilor de transfer de la Corund și Miercurea Ciuc și a Centrelor de colectare separată de la Toplița, Gheorgheni, Bălan, Corund, Miercurea Ciuc, Cristuru Secuiesc, Vlăhița și Sânsimion” (Caiet de sarcini, Contract), conform Anexei nr. 2, în vederea aprobării sale în cadrul AGA ADI SIMD HARGHITA.

Art.3: Se acordă mandat special primarului municipiului Toplița, domnul ing. OLARIU Dumitru, să voteze, pentru aprobare, în AGA ADI ”SIMD” Harghita, Documentația de atribuire a delegării contractelor de concesiune a serviciului de salubrizare și Studiul de oportunitate, astfel cum au fost aprobate conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4: Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplita prin direcția buget finanțe și Administratorul public.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”SIMD” Harghita, direcției buget-finanțe, administratorului public şi se afişează pe pagina web a instituţiei: www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  29.08.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM      SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa hot 162

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut