HOTĂRÂREA NR. 162 / 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 95/2021 referitoare la acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către GABOR – GHERMAN SORINA – GABRIELA I.F.

 Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2021 ,

Având în vedere  :

             – Referat de aprobare nr. 166/19.10.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 33992/21.10.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 95/2021 referitoare la acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către  GABOR – GHERMAN  SORINA – GABRIELA  I.F.;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 163/2021;

            – Adresa Instituției Prefectului județului Harghita nr. 14266/2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. ad. 30497/2021 și răspunsul instituției Primăria municipiului Toplița nr.ad. 30497/2021;

Ținând cont de:

             – Art. 25 – 27 din Legea nr. 102 /2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare , actualizata

           – Art. 7 alin. 1, art. 9, art. 12 alin. 4 coroborat cu art. 47  din Anexa la H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare.

         – O.M.S. nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;

         – Legea  bugetului de stat nr. 15/2021;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14 ) si art.  139  alin. (1)  coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

  

Art.1: Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2021 referitoare la acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către GABOR – GHERMAN  SORINA – GABRIELA  I.F., care va avea următorul cuprins:

            ” Art. 1: (1) Se acordă către GABOR – GHERMAN  SORINA – GABRIELA I.F. avizul Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare , conform:

  1. Autorizației Sanitare de Funcționare  3960/4702/C din 14.07.2020, emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita,
  2. Autorizației Sanitare de Funcționare 3961/4701/C din 14.07.2020, emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita
  3. Autorizației Sanitare de Funcționare 0/C din 17.02.2021, emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita.

                          (2) Avizul acordat în condițiile alin. (1) este valabil până la data de  07.04.2022, data expirării ,,poliței de asigurare”, cu posibilitatea prelungirii.”

 

Art.2: Celalate prevederi ale HCL nr. 95/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Serviciul Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului .

 

Art.4:  Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplita, Serviciul Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara, GABOR – GHERMAN  SORINA – GABRIELA  I.F., prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara  şi se afişează pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro

                                                            Topliţa, la 28.10.2021.

 

  PRESEDINTELE SEDINTEI                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  

CONSILIER – NEGREA  GHEORGHE ALIN          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut