HOTĂRÂREA NR. 161 / 2022 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 13087/03.10.2017, încheiat cu domnul Cotfas Mihai

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 29 septembrie 2022,

 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  169/19.09.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 31189/15.09.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea prelungirii  duratei contractului de închiriere nr. 13087/03.10.2017, încheiat cu domnul Cotfas Mihai;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  175/2022;

– Contractul de închiriere nr. 13087/2017, conform căruia, durata închirierii expiră în data de 30 septembrie 2022;

–  Cererea nr. 31154/15.09.2022 a chiriașului prin care solicită prelungirea   contractului  de închiriere;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 26 septembrie 2022;

  Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2 lit .d;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 29;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă prelungirea, prin act adițional, a duratei contractului de închiriere nr. 13087/03.10.2017, încheiat cu domnul Cotfas Mihai, aferent spațiului cu destinația de locuință de serviciu, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu, bl. F, sc. 6, ap. 13, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.10.2022.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  de închiriere.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin: direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4 : Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art.3, chiriașului Cotfas Mihai prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

 

Topliţa la,  29.09.2022.

      

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut