HOTĂRÂREA NR. 160 / 2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Toplița, de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021.

Având în vedere :

             – Referat de aprobare nr. 158/08.10.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 32564/11.10.2021;

             – Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Toplița, de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii;

            –  Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 161/2021;

             – Hotărârea Consiliului local nr. 188/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Toplița, de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;

            – Adresa Instituției Prefectului județului Harghita nr. 14266/2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. ad. 30497/2021 și răspunsul instituției Primăria municipiului Toplița nr.ad. 30497/2021;

Ținând cont de:

            – Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, modificată – art.  I pct. 9 și pct. 23;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

 – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

             – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

             În urma discuțiilor din cadrul sedinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. ”d”,  alin. (7) lit. „n” şi 139  alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art. 199 și art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                Art.1: Cu data adoptării prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Toplița, de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii.

  Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin: Serviciul agricol, cadatru, gospodărire păduri și pășuni – Autoritatea de autorizare și piața agroalimentară din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

               Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Serviciul agricol, cadatru, gospodărire păduri și pășuni – Autoritatea de autorizare și piața agroalimentară şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  28.10.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA  GHEORGHE ALIN        SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                       CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut