HOTĂRÂREA NR. 160 / 2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Toplița, de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021.

Având în vedere :

             – Referat de aprobare nr. 158/08.10.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 32564/11.10.2021;

             – Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Toplița, de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii;

            –  Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 161/2021;

             – Hotărârea Consiliului local nr. 188/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Toplița, de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;

            – Adresa Instituției Prefectului județului Harghita nr. 14266/2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. ad. 30497/2021 și răspunsul instituției Primăria municipiului Toplița nr.ad. 30497/2021;

Ținând cont de:

            – Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, modificată – art.  I pct. 9 și pct. 23;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

 – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

             – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

             În urma discuțiilor din cadrul sedinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. ”d”,  alin. (7) lit. „n” şi 139  alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art. 199 și art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

                Art.1: Cu data adoptării prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2015 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Toplița, de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii.

  Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin: Serviciul agricol, cadatru, gospodărire păduri și pășuni – Autoritatea de autorizare și piața agroalimentară din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

               Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Serviciul agricol, cadatru, gospodărire păduri și pășuni – Autoritatea de autorizare și piața agroalimentară şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  28.10.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA  GHEORGHE ALIN        SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                       CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut