HOTĂRÂREA NR. 16 / 2024 Privind aprobarea modificării prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad.9607/03.09.2010 – modificat, încheiat cu Muntean Vasile – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 februarie 2024,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 13/01.02.2024;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 5049/05.02.2024;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad.9607/03.09.2010 – modificat, încheiat cu Muntean Vasile – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 18/2024;

–  Cererea nr. 2567/16.01.2024 a chiriașului Muntean Vasile;

–  Procesul verbal nr. 2/01.02.2024 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 25.01.2024;

– Contractul de închiriere nr. ad. 9607/2010 – modificat – cap. I alin. 2;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad. 9607/03.09.2010 – modificat, încheiat cu Muntean Vasile, având ca obiect locuința socială din fondul locativ al municipiului Toplița, situată la adresa str. Tîrgului nr. 3A, bl. A, ap. 17, astfel:

–  Prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 29.02.2024.

Art.2: Se aprobă împuternicirea primarului municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial cuprinzând modificarea aprobată, conform art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu locativ, chiriașului Muntean Vasile prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 29.02.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut