HOTĂRÂREA NR. 159 / 2021 privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 20 mp., pe care există o construcție reprezentând chioșc, conform contractului de concesiune nr. 8525/18.07.2012, situat în str. Sportivilor – Piața de zi bazar – lot nr. 18, de pe Dușa Claudiu Vasile Întreprindere Individuală pe Onicău Raluca-Diana

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021

Având în vedere :

             – Referat de aprobare nr. 160/18.10.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 33.708/19.10.2021.

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 20 mp., pe care există o construcție reprezentând chioșc, conform contractului de concesiune nr. 8525/18.07.2012, situat în str. Sportivilor  – Piața de zi bazar – lot nr. 18, de pe Dușa Claudiu Vasile Întreprindere Individuală pe Onicău Raluca-Diana;

            –  Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 160/2021;

Ținând cont de:

             – Cererea de transfer a contractului de concesiune  nr. 30942/28.09.2021;

            –  Contractul de concesiune nr. 8525/18.07.2012;

            –  Contractul de vânzare nr. 1855/17.09.2021 încheiat de BIN Vasilache Tamara;

            – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,  și actualizată – art. 41 alin. 1;

            – Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, modificată ;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare –  art. 1315 – 1320;

             – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 108, lit.”b”, art. 286 alin. 4, art. 287 lit.b, art. 297 alin. 1 lit. b , art. 327 alin. 2;

 – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

 – HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

             – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

             În urma discuțiilor din cadrul sedinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

              Art.1: Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 8525/18.07.2012 încheiat cu Dușa Claudiu Întreprindere Individuală, având în vedere vânzarea construcției reprezentând chioșc.

 

              Art.2: (1) Se  aprobă transferul dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 20 mp., care a făcut obiectul contractului de concesiune nr. 8525/18.07.2012, situat în str. Sportivilor –Piața de zi bazar – lot nr. 18, pe care este edificat o construcție reprezentând chioșc, de pe Dușa

Claudiu Vasile Întreprindere Individuală pe Onicău Raluca-Diana, având în vedere vânzarea construcției şi întocmirea unui nou contract de concesiune cu noul proprietar al construcției.

                         (2)  Durata contractului de concesiune care se va încheia nu va putea depăși data de 17.07.2022 (diferența din durata contractului inițial), păstrându-se aceeași redevenţă de 1,10 Euro/mp/lună.

 

  Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin: direcţia urbanism, direcţia execuţie bugetară, serviciul impozite-taxe, și compartimentul juridic- arhivă din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, titularului contractului de concesiune prin grija Direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  28.10.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA  GHEORGHE ALIN              SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                                CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut