HOTĂRÂREA NR. 157/2023 Privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL și a regulamentului local aferent pentru ”Construire casă de vacanță ” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: HOMPOT Sandor Cătălin; ANDRIOAIEI Marian Gheorghe și ANDRIOAIEI Andreea Elena; BUCHMÜLLER (născut PÎNZARU) Mihăiță; GABOR Lăcrămioara; ILOVAN Cosmin Nelu și ILOVAN Melania Carmen; MAN Gheorghe Florin și MAN Mariana Cosmina; PROȘTEAN Georgiana; ROȘCA Mirela Claudia și ROȘCA Sorin Ioan; SANDOR Norbert și SANDOR Ioana Alina; POP Valeria, TESLOVAN Carmen Daniela și TESLOVAN Ștefan; DIMA Dragoș și DIMA Loredana Eugenia; CORICOVAC Dragoș Cristian și CORICOVAC Ioana Mihaela

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 31 iulie 2023,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Toplița nr. 140/03.07.2023  privind aprobarea unei documentaţii tehnice de urbanism şi amenajare a teritoriului PUZ și regulamentul local aferent pentru ”Construire casă de vacanță” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: HOMPOT Sandor Cătălin; ANDRIOAIEI Marian Gheorghe și ANDRIOAIEI Andreea Elena; BUCHMÜLLER (născut PÎNZARU) Mihăiță; GABOR Lăcrămioara; ILOVAN Cosmin Nelu și ILOVAN Melania Carmen; MAN Gheorghe Florin și MAN Mariana Cosmina; PROȘTEAN Georgiana; ROȘCA Mirela Claudia și ROȘCA Sorin Ioan; SANDOR Norbert și SANDOR Ioana Alina; POP Valeria, TESLOVAN Carmen Daniela și TESLOVAN Ștefan; DIMA Dragoș și DIMA Loredana Eugenia; CORICOVAC Dragoș Cristian și CORICOVAC Ioana Mihaela și raportul de specialitate nr. 25602/03.07.2023;

– Proiectul de hotărâre privind PLANUL URBANISTIC ZONAL și a  regulamentului local aferent pentru ”Construire casă de vacanță  ” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: HOMPOT Sandor Cătălin; ANDRIOAIEI Marian Gheorghe și ANDRIOAIEI Andreea Elena; BUCHMÜLLER (născut PÎNZARU) Mihăiță; GABOR Lăcrămioara; ILOVAN Cosmin Nelu și ILOVAN Melania Carmen; MAN Gheorghe Florin și MAN Mariana Cosmina; PROȘTEAN Georgiana; ROȘCA Mirela Claudia și ROȘCA Sorin Ioan; SANDOR Norbert și SANDOR Ioana Alina; POP Valeria, TESLOVAN Carmen Daniela și TESLOVAN Ștefan; DIMA Dragoș și DIMA Loredana Eugenia; CORICOVAC Dragoș Cristian și CORICOVAC Ioana Mihaela;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr. 169/2023;

– Anunțul public nr. 25743 / 03.07.2023;

Ţinând seama de Avizul de Oportunitate al Arhitectului Şef al Municipiului Toplița nr. 1/05.01.2023;

Văzând prevederile art. 12 din anexa nr. 1 – Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire  la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin                            Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificată, precum şi Raportul nr. 25475/29.06.2023 privind informarea şi consultarea publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal pentru ”Construire casă de vacanță” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: HOMPOT Sandor Cătălin; ANDRIOAIEI Marian Gheorghe și ANDRIOAIEI Andreea Elena; BUCHMÜLLER (născut PÎNZARU) Mihăiță; GABOR Lăcrămioara; ILOVAN Cosmin Nelu și ILOVAN Melania Carmen; MAN Gheorghe Florin și MAN Mariana Cosmina; PROȘTEAN Georgiana; ROȘCA Mirela Claudia și ROȘCA Sorin Ioan; SANDOR Norbert și SANDOR Ioana Alina; POP Valeria, TESLOVAN Carmen Daniela și TESLOVAN Ștefan; DIMA Dragoș și DIMA Loredana Eugenia; CORICOVAC Dragoș Cristian și CORICOVAC Ioana Mihaela, anexat prezentei,

În conformitate cu prevederile:

–  art. 32 alin. (1) lit.”c”, art. 56 alin. (5) – (7) și art. 58, Anexa nr. 1, cap.B, pct.12 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările                                               şi completările ulterioare;

– art. 18 și art. 28 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de  urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016, modificată;

– art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

– Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000  republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. (6) lit. “c“ , art. 139 alin. (3) lit. ”e” coroborat cu art. 5 lit. ”cc” și ale art. 196 alin. (1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

                   Art.1. Consiliul local al Municipiului Toplița însuşește Raportul nr. 25475/29.06.2023 privind informarea şi consultarea publicului cu privire la PUZ și regulamentul local aferent pentru ”Construire casă de vacanță” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: HOMPOT Sandor Cătălin; ANDRIOAIEI Marian Gheorghe și ANDRIOAIEI Andreea Elena; BUCHMÜLLER (născut PÎNZARU) Mihăiță; GABOR Lăcrămioara; ILOVAN Cosmin Nelu și ILOVAN Melania Carmen; MAN Gheorghe Florin și MAN Mariana Cosmina; PROȘTEAN Georgiana; ROȘCA Mirela Claudia și ROȘCA Sorin Ioan; SANDOR Norbert și SANDOR Ioana Alina; POP Valeria, TESLOVAN Carmen Daniela și TESLOVAN Ștefan; DIMA Dragoș și DIMA Loredana Eugenia; CORICOVAC Dragoș Cristian și CORICOVAC Ioana Mihaela, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent pentru ”Construire casă de vacanță” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: HOMPOT Sandor Cătălin; ANDRIOAIEI Marian Gheorghe și ANDRIOAIEI Andreea Elena; BUCHMÜLLER (născut PÎNZARU) Mihăiță; GABOR Lăcrămioara; ILOVAN Cosmin Nelu și ILOVAN Melania Carmen; MAN Gheorghe Florin și MAN Mariana Cosmina; PROȘTEAN Georgiana; ROȘCA Mirela Claudia și ROȘCA Sorin Ioan; SANDOR Norbert și SANDOR Ioana Alina; POP Valeria, TESLOVAN Carmen Daniela și TESLOVAN Ștefan; DIMA Dragoș și DIMA Loredana Eugenia; CORICOVAC Dragoș Cristian și CORICOVAC Ioana Mihaela, conform anexei nr. 2 și 3 la prezenta.

Art.3. Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent pentru ”Construire casă de vacanță” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: HOMPOT Sandor Cătălin; ANDRIOAIEI Marian Gheorghe și ANDRIOAIEI Andreea Elena; BUCHMÜLLER (născut PÎNZARU) Mihăiță; GABOR Lăcrămioara; ILOVAN Cosmin Nelu și ILOVAN Melania Carmen; MAN Gheorghe Florin și MAN Mariana Cosmina; PROȘTEAN Georgiana; ROȘCA Mirela Claudia și ROȘCA Sorin Ioan; SANDOR Norbert și SANDOR Ioana Alina; POP Valeria, TESLOVAN Carmen Daniela și TESLOVAN Ștefan; DIMA Dragoș și DIMA Loredana Eugenia; CORICOVAC Dragoș Cristian și CORICOVAC Ioana Mihaela este valabil pentru o perioadă de 3 ani și se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate a autorizației de construire, până la finalizarea acestora. La elaborarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Toplița se va ține cont de prevederile acestui P.U.Z.

Art.4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta.

                 Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiuluiTopliţa, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, solicitanților, prin grija direcției de urbanism şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa hot 157

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut