HOTĂRÂREA NR. 155/2022 Privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1258 mp., rezultată din măsurători, reprezentând spații de parcare, spații verzi și două construcții – magazii de lemne, situată pe str. Cerbului, conform planului de situație întocmit de expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila

Consiliul Local al Municipiului Toplita în ședința extraordinară convocată de îndată din data de  06.09.2022.

 

Având în vedere:

            – Referatul de aprobare nr.  152/10.08.2022;

– Raportul de specialitate nr. 27412/11.08.2022 și completări aduse în urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței ordinare din data de 31 august 2022, așa cum rezultă din raportul de specialitate nr.  29439/02.09.2022;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1258 mp., rezultată din măsurători, reprezentând spații de parcare, spații verzi și două construcții – magazii de lemne, conform planului de situație întocmit de expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  169/2022;

– Procesul – verbal anexat privind recepţia măsurătorilor în teren  și executarea planului de situație pentru imobilul în suprafață de 1258 mp. – parcare, spații verzi, construcție (magazie de lemne),  întocmit de expert autorizat ing. Veress Csaba Attila;

– Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29, art. 41 alin .52;

– Ordin ANCPI  nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificată – art. 12 , art. 30 și art. 156 alin. 4 din anexă;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, art. 888 și art. 554;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 , art. 286 alin. 4;

– HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – pozițiile nr. 64 (pagina 320) și 65  (pagina 321);

– Certificatul de atestare a edificării construcției  nr. 65/2022, înregistrat sub nr. 27267/10.08.2022;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1258 mp.,  rezultată din măsurători, reprezentând spații de parcare, spații verzi, o construcție – C1 – magazie de lemne în suprafață de 318 mp. și o construcție – C2 – magazie de lemne în suprafață de 125 mp., situat pe str. Cerbului, cu elementele de identificare, conform procesului verbal și a planului de situație întocmit de expert autorizat ing. Veress Csaba Attila,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

(2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea intabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplita – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  a suprafeţei de 1258 mp, precum și pentru luarea măsurilor referitoare la actualizarea inventarului domeniului public al localității.

 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin: direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat; direcţia buget-finanţe  din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

 

            Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita, celor menţionaţi la art. 2 , OCPI Harghita prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 06.09.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                      SECRETAR  GENRAL UAT– CIOBANU MIHAI

 

Anexa Hcl 155
Sari la conținut