HOTĂRÂREA NR. 154/2022 Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2022 referitoare la aprobarea participării în cadrul proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 6 septembrie 2022,

 

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 158/01.09.2022;
 • Raportul de specialitate nr. 29315/01.09.2022;
 • Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2022 referitoare la aprobarea participării în cadrul proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 168/2022;

Ținând cont de:

 • Solicitarea de clarificare a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr.29237/01.09.2022;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,
 • Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului Specific – Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienta in cadrul Apelurilor de Proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local, publicat in MO partea 1, nr. nr. 467 din 10 mai 2022;
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 96/2022, astfel:

După art. 5 se introduce art. 51, cu următorul cuprins:

Art.51. Municipiul Toplița se obligă să asigure spațiile adecvate pentru amplasarea și instalarea unui număr de 10 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și costurile necesare pentru punerea în funcțiune a acestora. Contravaloarea celor 10 stații de încărcare pentru vehicule electrice, în cuantum de 1.230.675,00 lei la care se adaugă TVA de 233.828,25 lei, va fi suportată din alocarea suplimentară asigurată în cadrul apelului de proiecte, stațiile fiind achiziționate centralizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.”

 

            ART.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2022 rămân neschimbate și aplicabile.

 

ART.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

 

ART.4. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului  Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei

Toplița, la 06.09.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                    SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut