HOTĂRÂREA NR. 152/2023 Privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 59.930 lei, a apartamentului compus din 1 cameră și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Eroilor, bl. A, sc. 2, ap. 28, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – ing. Buzea Ilie

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie 2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 155/19.07.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 27647/19.07.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării preţului de vânzare în cuantum de 59.930 lei, a

apartamentului compus 1 cameră și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Eroilor, bl. A, sc. 2, ap. 28, în baza raportului de evaluare  întocmit de evaluator autorizat – ing. Buzea Ilie;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 164/2023;

– Cererea domnului Ujică Bogdan Cosmin înregistrată cu nr. 25763/07.07.2023, prin care solicită cumpărarea locuinței situate în municipiul Toplița, str. Eroilor, bl. A, sc. 2, ap. 28, ocupată în baza contractului de închiriere nr. 15194/29.10.2018, încheiat între Municipiul Toplița și Ujică Bogdan Cosmin;

–  Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat – ing. Buzea Ilie, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 27241/17.07.2023;

– Sumar notă de plată, emisă în data de 19 iulie 2023, din care rezultă faptul că, solicitantul nu are datorii către bugetul local izvorâte din contractul de închiriere nr. 15194/2018;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată și modificată – art. 1 si art. 16 ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2013 privind aprobarea vânzării locuinţelor administrate  şi închiriate de către Consiliul Local al municipiului Topliţa – anexa nr. 1, poziţia nr. 9;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Consiliul Local ia act de cererea domnului Ujică Bogdan Cosmin, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa cu  nr. 25763/03.07.2023, prin care solicită cumpărarea apartamentului  compus din 1 cameră și dependințe, situat în municipiul Toplița, str. Eroilor, bl. A, sc. 2 ap. 28.

Art.2 : Se aprobă preţul de vânzare în cuantum de 59.930  lei, a  apartamentului compus din 1 cameră și dependințe, construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Eroilor, bl. A, sc. 2, ap. 28, în baza raportului de evaluare  întocmit de evaluator autorizat Ing. Buzea Ilie și înregistrat sub nr. 27241/2023.

Art.3: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia buget – finanţe ;
  • serviciul impozite și taxe;
  • compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului  municipiului Topliţa, celor de la art. 3, domnului Ujică Bogdan Cosmin, SC Civis Harghita SA prin grija compartimentului spațiul locativ în vederea încheierii contractului  de vânzare – cumpărare  şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN               SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut