HOTĂRÂREA NR. 150 / 2022 Privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei sociale situată la adresa str. Izvoarelor, Bl. C, sc. 2, ap. 3 şi stabilirea chiriei lunare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2022.

 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  151/09.08.2022;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  27239/10.08.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei sociale situată la adresa str. Izvoarelor, Bl. C, sc. 2, ap. 3 şi stabilirea  chiriei lunare;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  163/2022;

– Hotărârea Consiliului local nr. 82/2022 privind aprobarea  Regulamentului referitor la modalitatea, criteriile de analiză, ierarhizare și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor  sociale și de necesitate,  administrate de către Consiliul Local al municipiului Toplița, pentru anul 2022;

– Hotărârea Consiliului local nr. 130/2022 privind aprobarea listei  cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2022 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local – poziția nr. 1 din anexă;

– Extras CF nr. 56416 Toplița;

– Procesul verbal nr. 6 din 9 august 2022 al comisiei sociale;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 42-44;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 22-25;

– OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată –  cap. III, coroborate cu precederile art. 44 din Legea mnr. 114/1996;

– HG nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

    Art.1 : Se aprobă repartizarea în vederea închirierii locuinţei sociale, situată la adresa str. Izvoarelor, bl. C, sc. 2, ap. 3, doamnei Biriș Andrea-Ionela, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor părți, începând cu data de 01.09.2022.

 

Art.2 : Se aprobă chiria lunară în cuantum de 111,89 lei, stabilită cu respectarea prevederilor art. 25 din HG nr. 1275/2000.

 

Art.3 : Se împuternicește primarul municipiului Toplița pentru semnarea contractului de închiriere cu doamna Biriș Andrea-Ionela pentru locuinţa socială situată la adresa str. Izvoarelor, bl. C, sc. 2, ap. 3.

 

Art.4 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

 

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, Direcției buget-finanțe, doamnei Biriș Andrea-Ionela prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.

 Topliţa la,  31.08.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU                     SECRETAR GENERAL UAT

SEVER NICU                                                                  CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut