HOTĂRÂREA NR. 146/2023 Privind aprobarea modelului contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul municipiului Topliţa

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 146/11.07.2023;

– Raportul de specialitate nr. 251/17.07.2023;

– Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modelului contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul municipiului Topliţa;

       – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 158/2023;

– Adresa SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 241/10.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 26558/10.07.2023;

– Adresa nr. ad.202/2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 22122/2023, a SC Aqua Călimani SRL Toplița, prin care s-a înaintat Nota de control nr. 202/2023 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa și Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., cu modificări aduse prin Hotărârile Consiliului Local nr. 153/2010 şi nr. 157/2011;

Ținând cont de:

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată – art. 8 alin. 3 lit. i, art. 23 alin. 2;

– Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, modificată;

– Legea nr. 241/2006  – legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată – art. 31 alin. 1;

– Ordinul ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, d, alin. (3) lit. d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ”ee” şi art. 196  alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), (2) și (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1:  Se aprobă modelul contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul municipiului Topliţa, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul localităţii, prin:  S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, SC AQUA CĂLIMANI SRL şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 31.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                   SECRETAR – CIOBANU MIHAI

Anexa - contract
Sari la conținut