HOTĂRÂREA NR. 146/2022 Privind aprobarea schimbării locuinței situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1C,sc.2, ap.14, atribuită doamnei Cristea Iulia-Anamaria, cu o altă locuință vacantă, de aceeași categorie, respectiv locuinţă ANL, situată în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.C,sc.2, ap.12.

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 31 august 2022,

 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  145/26.07.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  26658/04.08.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1C,sc.2, ap.14, atribuită doamnei Cristea Iulia-Anamaria, cu o altă locuință vacantă, de aceeași categorie, respectiv locuinţă ANL,  situată în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.C,sc.2, ap.12.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 159/2022;

–  Cererea nr. 22306/30.06.2022 a doamnei Cristea Iulia-Anamaria prin care solicită schimbul și repartizarea unei alte locuințe ANL;

–  Procesul verbal nr. 4/19.07.2022 al comisiei  sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe – pct. 2 de pe ordinea de zi;

 

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare art. 8 alin. 6 ;

–  HG nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată – art. 15 alin. 15, 17, 19;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 : (1) Se aprobă schimbarea locuinței ANL atribuită doamnei Cristea Iulia-Anamaria, situată la adresa: str. Izvoarelor bl.1C, sc.2, ap.14 , cu locuința ANL situată la adresa: str. Izvoarelor bl.C, sc.2, ap.12.

(2) Se aprobă repartizarea şi închirierea apartamentului situat la adresa: str. Izvoarelor bl.C, sc.2,  nr.12 doamnei Cristea Iulia-Anamaria.

 

 

           Art.2: (1) Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul de închiriere nr. 22721/2019, în condițiile celor aprobate conform art. 1.

(2) Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. 22721/2019, rămân neschimbate și aplicabile.

 

             Art.3: Cu data semnării actului adițional în condițiile celor aprobate conform art. 1 și 2, locuința situată la adresa: str. Izvoarelor, bl.1C,sc.2, ap.14, devine vacantă.

 

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 4, doamnei Cristea Iulia-Anamaria prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  31.08.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

    CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU                    SECRETAR GENERAL UAT

SEVER NICU                                                                       CIOBANU MIHAI

Sari la conținut