HOTĂRÂREA NR. 145/2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2021 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2021.

Având in vedere:

  • Referatul de aprobare. 147/21.09.2021.
  • Raportul de specialitate nr. 30202/22.09.2021.
  • Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2021 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița sub nr. 146/2021;

În temeiul prevederilor:

            – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificări şi completări ulterioare – art. 187 alin. (1), (2) lit. b), alin. 41 – 44 , alin. (5) , alin. (8), coroborat cu prevederile art. 187 alin. (13);

            – Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificări şi completări – art. 88 alin. 1 lit. ”d”, alin. 11;

            – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

 – HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 – Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

  -Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit.d, alin. 7 lit. c, art. 139 alin. 1  coroborat cu art. 5 lit. ee, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă modificarea alin. 2 al art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 11/2021, care va avea următorul cuprins:

 ” Art.1 (…)

            (2) Se acordă mandat special domnului CIOBANU Mihai Iulian – membru titular – Secretar General al municipiului Toplița (de profesie jurist) în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.”

 

Art.2:  Celealte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 11/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

           Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Topliţa prin: Administrator public, Secretarul general al municipiului Toplița, precum şi Spitalul municipal Toplița.

          Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judetului Harghita, primarului Municipiului Toplita, Spitalului municipal Topliţa, Secretarului General, Serviciului Resurse umane şi se aduce la cunostinţă publică prin publicare pe pagina web a institutiei www.primariatoplita.ro.

 

Topliţa la,  29.09.2021.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN                   SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                                 CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut