HOTĂRÂREA NR. 144 / 2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. ad. 4095/08.04.2010 încheiat cu Truța Roman Mariana – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință ANL, situat la adresa municipiul Toplița str. Izvoarelor bl. 1C sc. 2 ap. 18

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 august 2022,

 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  143/25.07.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  26650/04.08.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. ad. 4095/08.04.2010 încheiat cu Truța Roman Mariana – chiriaș  în spațiul cu destinație de locuință ANL, situat la adresa municipiul Toplița  str. Izvoarelor bl. 1C sc. 2 ap. 18;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  157/2022;

–  Cererea  nr. 22554/01.07.2022 a chiriașului prin care solicită modificarea  contractului de închiriere, în sensul includerii unei nepoate în componența familiei care folosește locuința închiriată;

–  Procesul verbal  nr. 4/19.07.2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Certificatul de naștere seria N10 nr. 854467;

– HCL nr. 55/2010 privind aprobarea  reînnoirii contractelor de închiriere pentru titularii locuinţelor construite prin programele ANL situate în str. Izvoarelor, Bl.1C, Sc.2., în baza căreia s-a încheiat contractul de închiriere nr. ad. 4095/2010, modificat prin acte adiționale;

 

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare  ;

–  HG nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se  aprobă  modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. ad. 4095/2010 încheiat cu Truța Roman Mariana, în sensul suplimentării numărului membrilor familiei care folosesc, alături de titularul de contract locuința închiriată, prin includerea nepoatei titularului: Truța Elena-Sofia.

 

 

 

 

 

 

Art.2: Se împuterniceşte Primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

 

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

 

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art.3, chiriașului Truța Roman Mariana prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.08.2022. 

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU                             SECRETAR GENERAL UAT

SEVER NICU                                                                           CIOBANU MIHAI

Sari la conținut