HOTǍRÂREA NR. 141/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplita, ce se supun procedurii licitației și negocierii, în scopul valorificării – conform anexelor

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2021 ;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 141/15.09.2021.

– Raportul de specialitate nr. 29630/17.09.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplita, ce se supun procedurii licitației și negocierii, în scopul valorificării – conform anexelor ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 142/2021 ;

– Contractul de administrare nr. 15/2013 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017 și Actul Aditional nr. 2747/07.05.2020 la contract,  încheiate între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița;

– Contractul de Prestații Silvice nr. 462/08.01.2021 încheiat între Ocolul Silvic Toplița și Primăria municipiului Toplița;

– Amenajamentele silvice întocmite pentru suprafețele de pădure, proprietate a municipiului Toplița;

–  APV-urile nr. : 2178; 2205; 10464; 10465; 10466,  înaintate de Ocolul Silvic Toplița;

Ținând cont de :

–  HG  nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, modificată – art. 1 lit. q, art. 20 alin. 5;

–  HCL a municipiului Toplita nr 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si privata ,  precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, proprietate a municipiului Toplita, administrata  de Consiliul Local al municipiului Toplita, modificată prin HCL nr. 94/2019 – art. 1 lit. p, art. 18 alin. 4;

–   HCL a municipiului Toplita nr.187/2020 privind aprobarea  menținerii prețurilor  de referinta pentru anul de productie 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, apartinad municipiului Toplita- administrat de Consiliul Local al municipiului Toplita, la nivelul preturilor de referinta aferente anului 2020, aprobat prin HCL nr. 181/2019 ;

–  HCL a municipiului Toplita nr. 180/2020  privind aprobarea repartizarii pe destinatii a volumului de masa lemnoasa,  proprietate a municipiului Toplita si administrata de Consiliul Local Toplita, ce urmeaza a fi pus in valoare in anul 2021, conform anexei.

–  Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

– OUG nr. 57/2019- Codul administrativ, modificată – art. 286 si art. 287 lit. b;

– HCL a municipiului Toplita nr. 154/2012- privind aprobarea Statului U.A.T. Toplita

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparent decizionala in administratia publica;

              În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

              În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6, lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

 

Art.1:  Se aprobă  prețurile de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplita, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării – conform anexei nr. 1.

Art.2:  Se aprobă  prețurile de pornire la  licitație și la  negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației  și negocierii, în scopul valorificării – conform anexei nr. 2.

Art.3:  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.4:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița;  Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.3, Ocolului Silvic Toplița prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 29.09.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                               Contrasemnează pentru legalitate

CONSILIER –  MAN CĂLIN CONSTANTIN                Secretar general UAT

                                                                                                   Ciobanu Mihai Iulian

Sari la conținut