HOTĂRÂREA NR. 14/2024 Privind bugetul general al Municipiului Toplita pentru anul 2024

Având în vedere prevederile:

– Referat de aprobare  nr. 10/12.01.2024;

– Raportul de specialitate nr. 2027/12.01.2024 al direcţiei buget-finanţe;

– Raportul de specialitate nr. 5758/09.02.2024 al direcţiei buget-finanţe;

– Anunțul public nr. 2032/12.01.2024;

– Procesele verbale nr. ad. 2032 din data de 06.02.2024, respectiv 08.02.2024, întocmite cu ocazia dezbaterii publice a proiectului bugetului general al UATM Toplița pe anul 2024;

– Amendamentul domnului consilier local Man Călin Constantin, înregistrat  sub nr. 5821/12.02.2024;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 15/2024;

– Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată,  art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 50 şi 51, art. 14, art. 19 alin. 1 lit. „a”, art. 25, art. 26, art. 39 , art. 45, art. 46 ;

– Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2024 nr. 422/2023;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,  republicată;

– Legea – cadru nr.  153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, modificată;

– OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, modificată;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2024 privind utilizarea sumei  de 1.100.000 lei rezultată din excedentul  Bugetului general al municipiului Toplița la sfârşitul exerciţiul financiar 2023 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de funcţionare, precum și a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii – secțiunea de funcționare,  pe anul 2024;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  municipiului  Topliţa, ca urmare a reorganizării activităţii;

Luând în considerare:

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 1/2024;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 2/2024;

– Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 4/2024;

– Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita nr. 630/22.01.2024;

– Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 149451/29.01.2024;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței, precum și a amendamentelor aprobate,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă bugetul general  2024 al localităţii TOPLIŢA în sumă de  185.693,99 miilei  la venituri şi  de 188.792,77 miilei  la cheltuieli.

Bugetul general al localităţii se formează la partea de venituri  185.693,99  miilei din care :

 • venituri fiscale în sumă de  419,37 miilei ;
 • venituri nefiscale în sumă de         3436,71 miilei ;
 • operațiuni financiare în sumă de         929,40 miilei;
 • subvenții în sumă de            270,97 miilei;
 • sume primite UE în contul pl.efect.      5.605,54 miilei;
 • venituri din capital                                        32,00 miilei;

La partea de cheltuieli 188.792,77  miilei , cuprinde:

 • cheltuieli de personal în sumă de 387,90  miilei
 • bunuri și servicii în sumă de        514,52  miilei
 • fond de rezervă  în sumă de                          10,00  miilei
 • dobânzi                                                    738,21 miilei
 • transferuri în sumă de  1057,75  miilei
 • alte tranferuri                                       131,00  miilei
 • proiecte finanțate din FEN                    705,18  miilei
 • asistență socială                                        565,54  miilei
 • alte cheltuieli                                               646,00  miilei
 • proiecte PNRR                                   928,70  miilei
 • cheltuieli de capital în sumă de 3.178,10  miilei
 • operațiuni financiare în sumă de 079,87 miilei
 • împrumuturi acordate   75,00 miilei

Sinteza detaliată atât la venituri cât şi la cheltuieli rezultă din anexele la H.C.L, în care sunt prevăzute, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, sume ce alcătuiesc acest buget.

Art.2: Se aprobă la Bugetul local sinteza detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, pe acţiuni, precum şi sinteza cheltuielilor cu detalierea pe articole şi aliniate, lista de investiții a bugetului local, care sunt prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Bugetul Institutiilor Publice, finanţate din venituri proprii şi subvenții, lista de investitii aferentă, care sunt prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă Bugetul creditelor interne și lista de investiții aferentă, care sunt prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

Art.6: Hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției Buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului și se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului: www.primariatoplita.ro.                                   

Topliţa, la  12.02.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER, – MAN CĂLIN CONSTANTIN      SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI

anexa 14
Sari la conținut