HOTĂRÂREA NR. 136 /2021 privind aprobarea Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

HOTĂRÂREA  NR. 136 /2021  privind aprobarea Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

 Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 26.08.2021 ;

      Având în vedere :

            – Referatul de aprobare nr. 137/18.08.2021;

            – Raportul de specialitate nr. 26132/18.08.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții  din  cadrul Spitalului Municipal Toplița;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 137/2021;

– Adresa Spitalului municipal Toplița nr. 8234/2021, înregistrată sub nr. 26088/18.08.2021 prin care se solicită aprobarea Statului de funcții al Spitalului municipal Toplița începând cu data de 01.09.2021,

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi modificată,  – art. 172 alin. 7, 180 alin. 1 lit. „d”;

            – Art. 18 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;

            – Art. 15 lit. “b” ,”c” din Anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, modificată  ;

–  Ordin MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată,;

– Ordin MS nr. 921/2006 – stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

           – Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a unităţii sanitare – Spitalul municipal Topliţa către Consiliul Local al municipiului Topliţa,  în baza Protocolului de predare-preluare, al cărui model a fost aprobat prin Ordinul M.S. nr. 910/2010;

           –  Hcl nr. 97/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din  cadrul Spitalului Municipal Toplița ;

            – Dispoziția Primarului nr. 667/2020 privind aprobarea modificării temporare de structură la Spitalul municipal Toplița;

            – Decizia Managerului Spitalului municipal Toplița nr. 37/2021 cu privire la aprobarea transformării postului vacant de economist II/Compartiment aprovizionare și transport în post vacant de medic specialist ATI;

           – Legea nr. 24/2000  republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

          – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

       –  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

       – Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 129 alin (1) şi (2), lit.”a”, „d”, alin. (3), lit.”c”, alin. (7) lit. „c”,  art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 5 lit. ee ) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 8234/2021, înregistrată sub nr. 26088/2021, anexată prezentei, se aprobă Structura posturilor din statul de funcții al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 1., valabilă din data de 1 septembrie 2021.

Art.2: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 8234/2021, înregistrată sub nr. 26088/2021 anexată prezentei, se aprobă Statul de funcții al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 2., valabil din data de 1 septembrie 2021.

Art.3: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 8234/2021, înregistrată sub nr. 26088/2021, anexată prezentei, se aprobă  Statul de funcții – finanțare transferuri al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 3., valabil din data de 1 septembrie 2021.

Art.4: Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta.

Art.5: Începând cu data de 01.09.2021., art. 2-4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2021 se abrogă.

Art.6: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: direcţia buget-finanțe, serviciul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa şi Spitalul municipal Topliţa prin Managerul instituţiei.

Art.7: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanțe, serviciului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, Spitalului municipal Topliţa şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

                                                       Topliţa la, 26.08.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – KONDRATOVICI  IONEL                  SECRETAR  GENERAL– CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut