HOTĂRÂREA NR. 134/2022 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

onsiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 28.07.2022 ;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 141/21.07.2022;

– Raportul de specialitate nr. 25324/25.07.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 146/2022;

-Adresa Spitalului municipal Toplița nr. 7621/18.07.2022, înregistrată sub nr. 25094/21.07.2022 prin care se solicită aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului municipal Toplița începând cu data de 01.08.2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a unităţii sanitare – Spitalul municipal Topliţa către Consiliul Local al municipiului Topliţa, în baza Protocolului de predare-preluare, al cărui model a fost aprobat prin Ordinul M.S. nr. 910/2010;

– Hotărârea Consiliului local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022, modificată;

– Dispoziția Primarului nr. 519/01.07.2022 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului municipal Toplița;

– Decizia Comitetului director nr. 31/17.06.2022 cu privire la transferul a două posturi din cadrul secției de medicină internă la laboratorul de endoscopie digestivă;

– Avizul sanitar nr. 72 emis de către Direcția de Sănătate Publică Harghita cu adresa nr. 5699/31.05.2022, înregistrată la Spitalul municipal Toplița sub nr. 6308/22.06.2022;

– Avizul sanitar nr. 50 emis de către Direcția de Sănătate Publică Harghita cu adresa nr. ad. 3973/30.03.2022, înregistrată la Spitalul municipal Toplița sub nr. 3867/22.04.2022;

Ținând cont de :

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi modificată, – art. 180 alin. 1 lit. „d”;

– Art. 18 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, modificată;

Art. 15 lit. “b” ,”c” din Anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, modificată ;

– Ordin MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, modificat;

– Ordin MS nr. 921/2006 – stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată,;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de plaivare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 129 alin (1) şi (2), lit.”a”, „d”, alin. (3), lit.”c”, alin. (7) lit. „c”, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 7621/18.07.2022, înregistrată sub nr. 25094/21.07.2022, anexată prezentei, se aprobă organigrama Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 1., valabilă din data de 1 august 2022.

Art.2: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 7621/18.07.2022, înregistrată sub nr. 25094/21.07.2022, anexată prezentei, se aprobă Structura posturilor din statul de funcții al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 2., valabilă din data de 1 august 2022.

Art.3: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 7621/18.07.2022, înregistrată sub nr. 25094/21.07.2022, anexată prezentei, se aprobă Statul de funcții al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 3, valabil din data de 1 august 2022.

Art.4: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 7621/18.07.2022, înregistrată sub nr. 25094/21.07.2022, anexată prezentei, se aprobă Statul de funcții – finanțare transferuri al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 4, valabil din data de 1 august 2022.

Art.5: Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta.

Art.6: Începând cu data de 01.08.2022., se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 200/2021 și Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2022.

Art.7: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Topliţa prin: direcţia buget-finanțe, serviciul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa şi Spitalul municipal Topliţa prin Managerul instituţiei.

Art.8: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanțe, serviciului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, Spitalului municipal Topliţa şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 28.07.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICU                                                    SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa

Sari la conținut