HOTĂRÂREA NR. 134/2021 privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Dealului nr. 7, înscris în CF nr. 56931 Topliţa, nr. cad. 56931

HOTĂRÂREA NR. 134/2021 privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Dealului nr. 7, înscris în CF nr. 56931 Topliţa , nr. cad. 56931

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 26.08.2021,

Având în vedere:

-Referatul  de aprobare nr. 138/18.08.2021;

– Raportul de specialitate nr. 25920/17.08.2021.

– Proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Dealului nr. 7, înscris în CF nr. 56931 Topliţa , nr. cad. 56931;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 135/2021;

– Solicitarea Școlii Gimnaziale ”Sfântu Ilie” nr. 893/17.05.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 15068/17.05.2021;

– Solicitarea Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” nr. 733/26.05.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 16451/27.05.2021;

-Documentația  tehnică de apartamentare înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr, 25109/09.08.2021, întocmită de PFA Veress Attila Terratop;

– Extras CF nr. 56931 Toplița;

Tinând cont de prevederile:

– Ordinului ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare – art. 23 lit. ”g”, art. 132 alin. 1, art. 135 alin. 1 lit. ”a”, art. 138-141;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată  – art. 26 alin. 8, art. 27;

             În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             In temeiul art. 129  alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se însușește documentația tehnică de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului înscris în CF nr. 56931 Toplița, aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situat pe str. Dealului nr. 7, întocmită de PFA Veress Attila Terratop, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:  (1) Se aprobă apartamentarea și înscrierea în cartea funciară a imobilului situat pe str. Dealului nr. 7, înscris în CF nr. 56931 Toplița, aflat în domeniul public al municipiului Toplița în suprafață totală de 5138 mp., astfel:

  • Apartament nr. 1: 56931-C1-U1 în suprafață utilă de 719 mp., cu teren aferent de 2343 mp. și cotă parte indiviză din părțile comune în suprafață de 154 mp.
  • Apartament nr. 2: 56931-C1-U2 în suprafață utilă de 858 mp., cu teren aferent de 2795 mp. și cotă parte indiviză din părțile comune în suprafață de 183 mp.

              (2) Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma dezmembrării imobilului conform alin. 1, acestea urmând a fi efectuate prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.3: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma dezmembrării imobilului.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.5: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Școlii Gimnaziale ”Sf Ilie”, Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna”, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  26.08.2021.

  PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                  SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut