HOTĂRÂREA NR. 132/2023 Privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 24434/21.06.2023 cu privire la investiția „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita”, cod SMIS 121222

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară din data de 30 iunie 2023,

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 136/26.06.2023.
  • Raportul de specialitate nr. 24865/26.06.2023 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării Proiectului tehnic de execuție nr. 24434/21.06.2023 cu privire la investiția Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita”, cod SMIS 121222;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 143/2023;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita”, modificată prin Hcl nr. 82/2020 și nr. 128/2020;
  • Hotărârea Consiliului local nr. 87/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita”, modificată prin Hcl nr. 127/2020;
  • Contractul de finanțare nr. 6486/23.12.2020 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului intitulat: Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita”, cod SMIS 121222;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

–  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată  – art. 5 alin. 1 lit. b pct. iii), art. 12;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. a , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1: Se aprobă Proiectul tehnic de execuție nr. 24434/21.06.2023 cu privire la investiția Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, cod SMIS 121222, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 30.06.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR                SECRETAR GENERAL UAT

                 SEBASTIAN                                     CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa1 fara semnaturi_Compressed

 

anexa2 fara semnaturi_Compressed

 

anexa3 fara semnaturi_Compressed

 

anexa4 fara semnaturi_Compressed
Sari la conținut