HOTĂRÂREA NR. 132/2021 privind aprobarea ocupării definitive/temporare a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița, reprezentând strada Călimani, pentru realizarea investiției: ”Asfaltare str. Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita”

HOTĂRÂREA NR. 132/2021 privind aprobarea ocupării definitive/temporare a unor suprafețe de teren  din Domeniul Public al Municipiului Toplița, reprezentând strada Călimani, pentru realizarea investiției: ” Asfaltare str. Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita ”

            Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 26 august 2021,

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 134/16.08.2021 al Primarului municipiului Toplița în calitatea sa de inițiator al proiectului;

– Raportul de specialitate nr. 25855/17.08.2021;

      – Proiectul de hotărâre privind aprobarea ocupării definitive/temporare a unor suprafețe de teren din Domeniul Public al Municipiului Toplița, reprezentând strada Călimani, pentru realizarea investiției: ” Asfaltare str. Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita ” ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 133/2021;

– Certificatul de Urbanism nr. 60/31.03.2021 emis de Președintele Consiliului Județean Harghita în scopul ”Asfaltare str. Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita”

      – Hotărârea Consiliului local nr. 84/2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 36/2020 și a documentației de atribuire nr. 14204/10.05.2021  prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de lucrări privind “Asfaltare strada Călimani din mun. Toplița, județul Harghita”;

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții nr. 35/2020 cu privire la ”Asfaltare str. Călimani sin municipiul Toplița, județul Harghita” parte scrisă și desenată întocmit de ”SABE” S.R.L.

– Extrasele de carte funciară: CF 56562 Toplița, CF 56570 Toplița, CF 56564 Toplița, CF 56561 Toplița, CF 56569 Toplița, CF 56563 Toplița, CF 56565 Toplița;

– Decizia etapei de încadrare  nr. 661208/2021 – emisă de APM Harghita;

– Aviz de gospodărirea apelor  nr. 58/2021 emis de ABA Mureș – SGA Mureș;

– Aviz amplasament favorabil nr. 7050210401496/2021 emis de DEER ;

În temeiul prevederilor:

-art.7, alin.(2) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și modificată;

-art.1, art.2 alin. (21) lit.d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

– art. 20 alin. (1) lit.d) din Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

     HCL nr. 18/2014 pentru  aprobare a  Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică / privată a municipiului Topliţa  în vederea instalării,întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a  elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            In temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. “c”,  art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „b” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUGnr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1: (1) Se aprobă ocuparea definitivă a suprafeței de 22.933,70 mp., teren aparținând Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în str. Călimani, pentru realizarea lucrărilor de asfaltare, în vederea realizării investiției: ”Asfaltare str. Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita” conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nr. 35/2020.

            (2) Se aprobă ocuparea temporară, pe perioada executării lucrărilor,  a suprafeței de 46.809,3 mp. (din suprafața totală de 69.743 mp.), teren aparținând Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în str. Călimani, în vederea realizării investiției: Asfaltare str. Călimani din municipiul Toplița, județul Harghita”, conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenții nr. 35/2020.

Art.2: Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Toplița; Instituției Prefectului județului Harghita; Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, Spațiu locativ, Administrarea Domeniului Public și Privat a Localității; Biroului Dezvoltare Investiții Achiziții Publice, Programe Proiecte.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează d-l Stoica Ilie – Consilier Superior cu atribuții în Administrarea Domeniului Public și Privat al Localității.

Topliţa la,  26.08.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut