HOTĂRÂREA NR.131 / 2023 Privind aprobarea modificării și completării Capitolului IX din Anexa nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2022 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2023

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30.06.2023;

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 134/20.06.2023;

– Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat sub nr. 24677/23.06.2023;

– Adresa nr. 5697/22.06.2023 a Ocolului Silvic Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 24690/23.06.2023;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Capitolului IX din Anexa nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2022 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2023;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 142/2023;

– Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. „h” şi Titlul IX- art. 486 alin. 2 –  Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 5 alin. (1) lit. „a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 46/2008 privind codul silvic, republicată și actualizată –  art. 65 și art. 67;

– Art. 56 alin. (1) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;

– Art. 4, art. 9 – pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

– Art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată şi actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor art. 87 alin. 3, art. 129, alin. (1), (2), lit. “b”, alin 4, lit.”c”, art.139 alin. (3), lit.”c”, coroborat cu art. 5, lit. “cc”, art.196, alin. (1), lit “a”, art. 198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea Capitoului IX Alte taxe locale al Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 239/2022, conform anexei, care face parte integrantă din  prezenta.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2022 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se împuterniceşte primarul localităţii prin Serviciul de impozite şi taxe locale și Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița, precum și Ocolul Silvic Toplița.

Art.4: Hotărârea se comunică primarului municipiului Toplita, Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, celor de la art. 3, Ocolului Silvic Toplița prin grija  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor și se  aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a instituţiei.

Topliţa, la 30.06.2023.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  BUZILĂ VICTOR               SECRETAR GENERAL U.A.T.

SEBASTIAN                                                      CIOBANU MIHAI IULIAN

Anexa
Sari la conținut