HOTĂRÂREA NR. 131/2021 privind modificarea anexei nr. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2016 cu privire la propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 131/2021 privind modificarea anexei nr. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2016 cu privire la propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședinața ordinară din data de 26 august 2021,

Având în vedere:

            1.Referatul de aprobare nr. 129/16.08.2021;

            2.Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 25607/13.08.2021 a doamnei ROKALY Matilda Maria, trecută în tabelul anexă la prezenta prin care se solicită rectificarea anexei nr. 7 al HCL nr. 64/2016 cu privire la atribuirea în proprietate a terenului aferente locuinței reprezentând apartament.

  1. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2016 cu privire la propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 132/2021;
  3. În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin anexa nr. 7 al HCL nr. 64/2016 s-a propus trecerea în proprietatea persoanei fizice Rokaly Matilda Maria, prevăzută în tabelul anexă a cotei de teren aferent apartamentului deținut, dar s-a greșit numele solicitantei, respectiv nr. Cărții funciare și nr. cadastral/topografic pentru suprafața terenului, motiv pentru care se impune rectificarea acestor date prin modificarea anexei;

            6.Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

            7.HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

8.Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

9.Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

            Art.1: Se propune modificarea anexei nr. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2016 în sensul rectificării coloanei  nr. 4 (numele și prenumele) din tabel, respectiv nr. Cărții funciare și a nr. cadastral/topografic pentru suprafața de teren din Anexă, conform tabelului anexă, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre și care înlocuiește anexa nr. 7 al Hotărârii Consiliului local nr. 64/2016.

            Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.3: Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și persoanei cuprinse în tabelul anexă , prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița la, 26.08.2021.

     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

     CONSILIER – KONDRATOVICI  IONEL            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut