HOTĂRÂREA NR. 130/2023 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară data de 30 iunie 2023,

Având în vedere:

               – Referatul de aprobare nr. 132/19.06.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 141/2023;

– Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 23794/16.06.2023 a solicitantului BALMUȘ Gheorghe, trecută în tabelul anexă, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând apartament;

– Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 24682/23.06.2023 a solicitantului GÁLL BARTALIS Ferenc, trecută în tabelul anexa nr. 2, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând apartament;

– Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 24714/26.06.2023 a solicitantei ȘPIȚI Gabriela, trecută în tabelul anexa nr. 3, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând apartament;

– În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare se propune trecerea în proprietatea persoanelor fizice – proprietari ai imobilelor – apartamente, prevăzută în tabelele anexă nr. 1 și 2, a cotei de teren aferent acestora, deținute în proprietate, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 810/07.04.1994, contractului de vânzare-cumpărare nr. 62512/16.03.2011 și contractului de vânzare-cumpărare nr. 1267/20.05.1994;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se propune spre atribuire în proprietate terenul în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare, teren aferent apartamente, de la poziția nr. 3640 la poziția nr. 3642 inclusiv, din tabelele anexa nr. 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și solicitantului, prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița la, 30.06.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR                SECRETAR GENERAL UAT

            SEBASTIAN                                            CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 130
Sari la conținut