HOTĂRÂREA NR. 129 / 2023 Privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în stadiul procesual – cale de atac: apel, în dosarul nr. 1204/102/2023, având ca obiect – litigiu privind achizițiile publice, părți procesuale UAT Municipiul Toplița și SC DELGAZ GRID SA

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit  în  şedinţa  extraordinară din data de 30.06.2023.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare  nr. 133/19.06.2023;

– Raportul de specialitate nr. 24676/23.06.2023;

– Proiectul de hotărâre privind achiziţionarea serviciului de consultanţă,  asistenţă şi reprezentare juridică în stadiul procesual –  cale de atac: apel, în dosarul nr. 1204/102/2023, având ca obiect – litigiu privind achizițiile publice, părți procesuale UAT Municipiul Toplița și SC DELGAZ GRID SA;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 140/2023;

– Sentința nr. 365/07.06.2023, emisă în dosarul nr. 1204/102/2023;

– Oferta Cabinetului Avocat Majai Laszlo nr. 134/22.05.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 20558/23.05.2023;

Ținând cont de:

– Art. I alin. 2 lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor  publice  şi  întărirea  disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, modificată;

– Art. 29 alin. 1 lit. d coroborat cu prevederile alin. 3 lit. b din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată;

– Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, modificată;

– Hotărârea UNBR nr. 64/2011, modificată, modificată – capitolul III, secţiunea a 2-a;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa pe anul 2023;

–  Art. 80 și art. 84 din Legea nr. 134/2010 privind privind Codul de procedură civilă, republicată și modificată;

– Art. 109 alin. 3 și art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei

În temeiul art. 129  alin. 1 și alin. 14, art. 139  alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit cc) şi a art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4   din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă achiziţionarea serviciului de consultanţă,  asistenţă şi reprezentare juridică în stadiul procesual – cale de atac: apel în dosarul nr. 1204/102/2023, având ca obiect – litigiu privind achizițiile publice, părți procesuale UAT Municipiul Toplița și SC DELGAZ GRID SA.

Art.2. (1)  În aplicarea prevederilor art. 1 din prezenta se mandatează Primarul Municipiului Toplița cu negocierea preţului şi semnarea contractului pentru serviciul de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, preţ ce se va suporta din bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Topliţa în limita sumei de 7000 lei plus TVA.

(2) Finanţarea sumei  stabilite se suportă din bugetul local al municipiului Topliţa, aprobat prin HCL nr. 28/2023 – capitolul bugetar  cod 5102 – autorităţi executive Titlul II bunuri şi servicii – articol 20.30.30.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului, prin: Direcţia buget finanţe şi Compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art.4.  Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3 şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 30.06.2023.

Preşedintele şedinţei,                                   Contrasemnează pentru legalitate,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR                    SECRETAR GENERAL UAT,

               SEBASTIAN                                                 CIOBANU MIHAI

Sari la conținut