HOTĂRÂREA NR. 128/2023 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2023 referitoare la aprobarea participării UAT – Municipiul Toplița la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT-Municipiul Toplița în cadrul Adunării Generale a Asociației Organi-zația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 30.06.2023,

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare nr. 135/21.06.2023;

 – Raportul de specialitate nr. 24691/23.06.2023;

 –  Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2023 referitoare la „Programul anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2023”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 139/2023;

– Adresele Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 8610/06.06.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 22195/07.06.2023 și nr. 9495/21.06.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 24391/21.06.2023;

            În conformitate cu :

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare; 

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1),  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2023 privind aprobarea  

participării UAT – Municipiul Toplița la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației

Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT-Municipiul Toplița în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA, se revocă.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţează doamna Hosszu Gabriela – Centrul Național de Informare Turistică din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3. Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, doamnei Hosszu Gabriela – Centrul Național de Informare Turistică din cadrul Primăriei municipiului Topliţa şi se afişează pe pagina web a instituţiei.       

Toplița, 30.06.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR           SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

                 SEBASTIAN

Sari la conținut