HOTĂRÂREA NR. 126/2023 Privind aprobării trecerii imobilului – teren în suprafață de 2314 mp., înscris în CF nr. 56646 Toplița, nr. topografic 679/2/2/2, situat în municipiul Toplița, din proprietatea Statului Român – administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 30.06.2023.

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare. 131/16.06.2023;
  • Raportul de specialitate nr. 24673/23.06.2023;
  • Proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului – teren în suprafață de 2314 mp., înscris în CF nr. 56646 Toplița, nr. topografic 679/2/2/2, situat în municipiul Toplița, din proprietatea Statului Român – administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul /consiliului local nr. 137/2023;
  • Extrasul de Carte Funciară nr. 56646 Toplița;

În temeiul prevederilor:

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 285 lit. a, art. 286 alin. 1 si alin. 4, art. 287 lit. b, art. 290.;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și actualizată – art. 4 lit. m și art. 27 alin. 1 si alin. 2;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată – art. 858-862, art. 863 lit. f,  art. 888  și art. 551, art. 552, art. 554 și art. 557 alin. 2;

– Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar, republicată și modificată  – art. 36 alin. 1 coroborat cu art. 26;

            – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.c , art. 139 alin. 2 coroborat cu art. 5 lit. dd, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂȘTE :

Art.1: Se aprobă trecerea imobilului – teren în suprafață de 2314 mp., înscris în CF nr. 56646 Toplița, nr. topografic 679/2/2/2, situat în municipiul Toplița, reprezentând teren intravilan, din proprietatea Statului Român – administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului.

 Art.2: Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a imobilului de la art. 1 în domeniul public al municipiului Toplița – administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Toplița și radierea înscrierii privitoare la dreptul de proprietate al Statului Român – administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Toplița.          

Art.3:  (1) Se aprobă efectuarea formalităților necesare cu privire la actualizarea evidențelor referitoare la domeniul public și privat al Municipiului Toplița și actualizarea evidențelor financiar contabile ale Municipiului Toplița, urmare a modificărilor intervenite prin cele aprobate la art. 1 si art. 2 în raport cu bunul imobil ce face obiectul prezentei .

(2) Se dispune ca Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin responsabilul cu administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Toplița să efectueze demersurile în vederea actualizării Inventarului Bunurilor care aparțin Domeniului Public și Privat al U.A.T. Municipiul Toplița și demersurile cu privire la înscrierea/radierea  în evidențele de carte funciară ce se impun, iar Direcția Buget- Finanțe să efectueze actualizarea evidențelor financiar contabile și cantitativ- valorice, cu privire la imobilul care face obiectul prezentei.

Art.4:  Cu aducerea la îndeplinire a Hotărârii se însărcinează Primarul localității, prin: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița,  Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcției Buget- Finanțe din cadrul Primariei Municipiului Toplita, BCPI Toplita- OCPI Harghita prin grija Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului  și se face publică prin afișarea pe pagina de internet www.primariatoplita.ro.

Topliţa la, 30.06.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN       SECRETAR GENERAL UAT Toplița

                                                                                                  CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut