HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I.

HOTĂRÂREA NR. 125/2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către  FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I.

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021 ,

Având în vedere  :

            –  Cererea FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I. înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 25383/11.08.2021 prin care se solicită avizul Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare precum și documentele anexate acesteia .

             – Referat de aprobare nr. 128/16.08.2021;

             – Raportul de specialitate nr. ad. 25383/13.08.2021;

             – Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către  FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I.;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 126/2021;

Ținând cont de:

            – Art. 21 alin. (1), alin. (3), art. 25 – 27 din Legea nr. 102 /2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare , actualizată;

           – Art. 7 alin. 1, art. 9 din Anexa la H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;

         – Ordinul M.S. nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;

         – Legea  bugetului de stat nr. 15/2021;

         –  Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu vehicule special destinate serviciilor funerare în Mun. Toplița de către persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii ;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14 ) si art.  139  alin. (1)  coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se acordă avizul Consiliului Local al Municipiului Toplița pentru prestarea următoarelor servicii funerare de către FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I. :

 primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei decedate, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului, incinerarea, preluarea urnei şi aşezarea acesteia în nişa specială, predarea urnei.

            (2) Avizul acordat în condițiile alin. (1) este valabil până la data de  10.08.2022, data expirării ,,poliței de asigurare”, cu posibilitatea prelungirii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Serviciul Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului .

Art.3:  Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplita, Serviciul Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara, FINCU MARIUS-ȘTEFAN I.I., prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara  şi se afişează pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro

      

                                                            Topliţa, la 26.08.2021.

 

  PRESEDINTELE SEDINTEI                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,             CONSILIER – KONDRATOVICI  IONEL                                       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut