HOTĂRÂREA NR. 121/2021 privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8 bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița

HOTĂRÂREA NR. 121/2021

privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8 bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița, încheiate între Municipiul Toplita și Andreșoi Saveta ca urmare a intervenirii situației prevăzute la punctul IX , litera ,, h,, din contract

       Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30.07.2021;

Având în vedere :

            – Referatul de aprobare nr. 126 / 22.07.2021;

            – Raportul de specialitate nr. 22938/22.07.2021.

            – Proiectul de hotărâre privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8 bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița, încheiate între Municipiul Toplita și Andreșoi Saveta ca urmare a intervenirii situației prevăzute la punctul IX , litera ,, h,, din contract ;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 122/2021;

            – Hotărârea  Consiliului Local nr. 97/2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiul Toplița, în baza căreia s-au încheiat cu Andreșoi Saveta următoarele contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița: nr. 15861/2019, nr. 15864/2019, nr.15866/2019, nr. 15869/2019, nr. 15870/2019, nr. 15872/2019, nr. 15873/2019 și nr. 15874/2019;

            – Prevederile pct. IV – pct. 5, pct. IX  lit. h și pct. XII – pct. 3 din contractele mai sus menționate;

             – Situația ”Debite și plăți efectuate” din data de 23.07.2021 din care rezultă suma datorată  bugetului local de către Andreșoi Saveta în temeiul contractelor de închiriere  mai sus menționate.

Ținând cont de :

            – Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată – art. 1321, Secțiunea 5-a ”Rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor” – art. 1549 și următoarele;

            – O.U.G.  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare;

            – HG.  nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare;

  – O.U.G. nr. 57/2019  – Codul administrativ, modificată– art. 354, art. 355, art. 362;

            – Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

            – HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

            – Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

            – Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

                        În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                       În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Se constată rezilierea contractelor de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița, încheiate între Municipiul Toplita și Andreșoi Saveta pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv neplata chiriei, după cum urmează:

  1. Contract nr. 15861/2019 – pentru suprafața de 75,2 ha
  2. Contract nr. 15864/2019 – pentru suprafața de 37,2 ha
  3. Contract nr. 15866/2019 – pentru suprafața de 60,2 ha
  4. Contract nr. 15869/2019 – pentru suprafața de 22,9 ha
  5. Contract nr. 15870/2019 – pentru suprafața de 53,9 ha
  6. Contract nr. 15872/2019 – pentru suprafața de 25,2 ha
  7. Contract nr. 15873/2019 – pentru suprafața de 57,4 ha
  8. Contract nr. 15874/2019 – pentru suprafața de 17,7 ha.

      Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni, Direcția buget-finanțe și compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita.

       Art.3: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 2, Doamnei Andreșoi Saveta prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la 30.07.2021.

 

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICU        SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut