HOTĂRÂREA NR. 120/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 9012/18.06.2015 încheiat cu Pop Aurel – Adrian

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2022,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 125/20.06.2022;

– Raportul de specialitate nr. 21003/21.06.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 9012/18.06.2015 încheiat cu Pop Aurel – Adrian;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 128/2022;

– Cererea nr. 20016/14.06.2022 a domnului Pop Aurel-Adrian;

– Contractul de închiriere pajiști nr. 9012/18.06.2015;

– Sentința civilă nr. 603/09.06.2021, definitivă prin nerecurare la data de 10.06.2022, pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 911/96/2020;

Ținând cont de :

– Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată – art. 1243;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, modificată – art. 24 alin. 1;

– O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, modificată– art. 354, art. 355, art. 362;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4,

H O T Ă R Ă Ş T E :

  Art.1: Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere pajiști nr. 9012/2015, în sensul diminuării suprafeței închiriate de la 181,87 ha la 91 ha, astfel modificându-se prețul închirierii de la 77.658,49 lei/an la 38.857 lei/an.

Art.2: (1) Modificările aprobate la art. 1 vor face obiectul unui act adițional la contractul de închiriere pajiști nr. 9012/18.06.2015 și vor opera cu data de 11.06.2022.

(2) Prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul Primăriei municipiului Toplița se va proceda la predarea-primirea suprafeței de pășune cu care s-a diminuat obiectului contractului inițial.

Art.3: Celelalte clauze ale contractului de concesiune nr. 9012/2015, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni, Direcția buget-finanțe și compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița.

        Art.5: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 4, Domnului Pop Aurel-Adrian prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la 30.06.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                                      CIOBANU MIHAI

Sari la conținut