HOTĂRÂREA NR. 118/2023 Privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiul Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 mai 2023;

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare 121/24.05.2023;
 • Raportul de specialitate nr. 20985/25.05.2023 al Serviciului Agricol, Cadastru Gospodărirea Pădurilor și Pășunilor;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor aflate în

proprietatea privată a Municipiul Toplița;

 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 129/2023;
 • U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, modificată – art. 9 alin. 2;
 • G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991, modificată – art. 6, art. 13 alin. 2;
 • Ordinul M.A.D.R. nr. nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, modificat – anexa nr. 2;
 • Ordin MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
 • OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată – art. 354, art. 362;
 • Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și modificată – art. 1777 și următoarele;
 • Ordinul M.A.D.R. nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, modificat;
 • Ordinul M.A.D.R. nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște;
 • Legea zootehniei nr. 32/2019, modificată;
 • Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 428/2022 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole precum și pentru productia de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul fiscal 2023, a căror stabilire este în competența Consiliului Județean Harghita;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2019 – Amenajamentul Pastoral pentru pajiștile din Municipiul Toplița jud. Harghita;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate ptin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiilor , art. 129 alin. 2 lit. c si alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 1 si  alin. 3, lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art.196 alin1 lit.a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată,

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:

Art.1: Se aprobă închirierea prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Toplița, identificate în anexa nr. 1, pentru o perioadă de 10 ani.

Art.2: Se aprobă prețul minim de închiriere a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Toplița identificate conform art.1, acesta fiind cel prevăzut în anexa nr. 2.

Art.3:  Se aprobă Regulamentul procedurii de atribuire  directă  a pajiştilor, aflate în proprietatea privată a municipiului Toplița, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se aprobă Caietul de Sarcini privind procedura de atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Toplița conform anexei nr. 4.

Art.5: Se aprobă Contractul-cadru privind închirierea prin atribuire directă  suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul privat al municipiului Toplița, conform anexei nr. 5.

Art.6:  Se aprobă Lista documentelor ce compun  dosarul de  participare/înscriere, parte componentă a cererilor privind solicitarea de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Toplița, conform anexei nr. 6.

Art.7: Se aprobă documentaţia de atribuire privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor, aflate în proprietatea privată a  municipiului Toplița, conform anexei nr. 7.

Art.8: Comisia de  evaluare a cererilor și de atribuire către solicitanți a suprafețelor de pășuni aflate în propietatea privată a Municipiului Toplița va fi constituită ulterior adoptării prezentei hotărâri prin Dispoziție a primarului Municipiului Toplița.

Art.9: Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița, prin: Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodărirea Pădurilor și Pășunilor, Direcția Buget-Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale și Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.11: Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor menţionaţi la art. 10 şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la  29.05.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                Contrasemnează  pentru legalitate,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA              SECRETAR GENERAL UAT  – CIOBANU MIHAI

anexa 118
Sari la conținut