HOTĂRÂREA NR. 117/2023 Privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2023”

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 76/11.04.2023;

Raportul de specialitate nr. 15433/11.04.2023;

Proiectul de hotărâre privind „Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2023”;

            Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 128/2023

Anunțul public nr. 15434/11.04.2023.

Adresa Asociației Sportive FOR X SPORTS Miercurea Ciuc, înresgistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 16436/20.04.2023, precum și Procesul Verbal nr. 19462/15.05.2023, încheiat cu ocazia ședinței publice, anunțată prin adresa nr. 19055/11.05.2023, organizată cu privire la dezbaterea proiectului de hotărâre  referitor la Programul anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița pe anul 2023;

În conformitate cu :

– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările și modificările ulterioare;

– Legea nr. 69/2000 al educaţiei fizice şi sportului, cu completările şi modificările ulterioare;

– HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

– Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

– HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificată;

– Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor  Hotărârii Consiliului Local  nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2023;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (7) lit. f,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă „Programul anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița pe anul 2023”, conform Anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect în cadrul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2023”,  conform Anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă modelul contractului de finanțare nerambursabilă care se va încheia în cadrul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2023”,  conform Anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă bugetul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița pe anul 2023” în sumă de 40.000 lei din capitolul 67.02.05.01, conform Hotărârârii nr. 28/2023 a Consiliului Local Toplița privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2023.

Art.5. Se aprobă mandatarea Primarului municipiului Toplița pentru numirea Comisiei de evaluare/selecție a proiectelor, conform legii, prin dispoziție.

            Art.6. Anexele nr. 1-3  fac parte integrantă din prezenta.

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Biroul investiții, achiziții, programe – proiecte şi Direcţia buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.8.  Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, celor de la art. 7 și se publică pe pagina de web a instituției

Toplița, 29.05.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA             SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 117
Sari la conținut